Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu ws. podjęcia postepowania administracyjnego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zalesianiu gruntów rolnych i nierolnych w sołectwie Domaradz.


SG.VI.6220.06.2011                                                               
    


                                                                                                   OBWIESZCZENIE
                                                              o wydaniu postanowienia w sprawie odwieszenia postępowania
 
    

     Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 oraz art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),
                                                                                                        zawiadamia
    że w dniu 27 stycznia 2012 r. zostało wydane postanowienie Nr SG.VI.6220.06.2011 w sprawie podjęci zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zalesieniu gruntów rolnych oraz nie rolnych w ramach sukcesji naturalnej, tj. dz. nr 971/3 oraz 971/5 obręb Domaradz, k.m. 3, gmina Pokój”, prowadzonego na wniosek Pani Beaty Zadrożnej – Śliwki zam. Wrocław, zawieszonego postanowieniem Nr SG.VI.6220.06.2011 w dniu 07 listopada 2011 r. do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Otrzymują:
1.    strona internetowa –www.bip.gminapokoj.pl
2.    tablica ogłoszeń Ug Pokój
3.    tablica ogłoszeń sołectwa Domaradz (miejsce inwestycji)
4.    a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-01-27

 

Metryczka
  • opublikowano:
    01-02-2012 09:39
    przez: Mirosław Sais
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl