Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o X sesji Rady Gminy Pokój - 18 września 2019 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 11 września 2019 r.

OR.II.0002.10.2019

ZAWIADOMIENIE O SESJI


Zwołuję X sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

18  września 2019 r. o godz. 1500

w  sali narad Urzędu Gminy Pokój  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas IX sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
  b) wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Opolu oraz do Sądu Rejonowego w Kluczborku
  c) regulaminu wynagradzania nauczycieli
  d) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieki zapewnianej w żłobkach dzieciom z terenu Gminy Pokój
  e) wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
  f) zmiany uchwały Nr XL/324/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 5 września 2018 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Pokój maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
  g) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec
  h) przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pokój
  i) zmiany budżetu gminy na 2019 rok
  j) wieloletniej prognozy finansowej
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki