Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rrozbudowie Gospodrstwa Rolnego Fałkopol.

SG.VI.6220.07.2011                                                                                                    Pokój, 16 stycznia 2012 r.

 

                                                                                                   Obwieszczenie

 

                                                                                   o zebraniu materiału dowodowego

 

    Zawiadamiam, na podstawie z art. 10 § 1 Kodeksu  postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2000 nr 98 poz.1071 z późn. zm.) iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

„- Przebudowie z rozbudową dwóch istniejących budynków chlewni na kurniki niosek dla 101 088 sztuk z silosami paszy (OBIEKT NR 1, 2) na działce nr 226 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – I etap inwestycji;

 

- Budowie sześciu naziemnych zbiorników na gaz płynny propan o pojemności 6 x 6700 dm3 wraz z parownikiem elektrycznym o wydajności 200 kg/h i przyłączem do stacjonarnej suszarni zbóż oraz sześciu budynków inwentarskich – kurników na działkach nr 230,231 km.2, obręb Fałkowice, gm. Pokój- I etap inwestycji;

 

- Budowie od podstaw hali piętrowego kurnika na 90 000 sztuk niosek (OBIEKT NR 3 ) na działce nr 226 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – II etap inwestycji;

 

- Budowie od podstaw budynku odchowalni kurcząt dla 62 400 sztuk (OBIEKT NR 4) oraz dwóch  zbiorników naziemnych na gaz płynny propan o pojemności 2 x 6700 dm3 na działce nr 198 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – III etap inwestycji;

 

- Budowie od podstaw hali pomiotu (OBIEKT NR 5) na działkach nr 226, 225 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – III etap inwestycji;

 

- Budowie  od podstaw budynku przetwórni i proszkowni jaj (OBIEKT NR 6 i 13) oraz czterech  zbiorników naziemnych na gaz płynny propan o pojemności 4 x 6700 dm3 na działkach nr 226, 228 k.m.2 obręb Fałkowice, gm. Pokój – IV etap inwestycji, z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie Gospodarstwa Rolnego „FAŁKOPOL” WALDEMAR CIEPLIK,46 – 034 Pokój, Fałkowice 109, gm. Pokój”.

 

    Tutejszy Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

 

    Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. 2000 nr 98 poz.1071 z późn. zm.) organ administracji obowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron, co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

    Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

 

    Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 

    Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 K.p.a. informuję, iż z materiałem dowodowymi dotyczącym  sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy w pokoju nr 42 (w godzinach urzędowania) oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia zgodnie z art. 49 Kpa w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).  

 

Celem postępowania w sprawie dotyczącej warunków realizacji powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia, m. in. na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi. Wójt Gminy Pokój na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego i otrzymanych opinii ze strony Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie wyda decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

 

1.    Wnioskodawca

 

2.    Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

 

3.    Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia.

 

4.    Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

 

5.    a/a

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-01-16