Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II,„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami” CPV 45231300-8, 45232423-3, 45231000-5,45111200-0

nowe-EFSiI-1.png

Projekt pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II” jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego . Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.04.00-16-0004/18-00 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.4- Gospodarka wodno-ściekowa

Zamówienie Publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, pn.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami

nr sprawy: SG.IX.271.13.2019

Unieważnienie: PDFUnieważnienie postępowania 29.10.2019.pdf


Informacja: PDFInformacja z otwarcia ofert 3.10.2019.pdf


Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7abfda5e-2837-484d-82c4-69cebbd42754

DOCspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamoweinia-zieleniec-_18_09_2019.doc
 

DOCXzalacznik-nr-1-wzor-oferty.docx
DOCXzalacznik-nr-2.docx
DOCXzalacznik-nr-3.docx
DOCXzalacznik-nr-4.docx
DOCXzalacznik-nr-5.docx
DOCzalacznik-nr-6.doc
DOCXumowa nr 7 SIWZ.docx
DOCXzalacznik-nr-8.docx
Dokumentacja projektowa, mapy, pozwolenia, uzgodnienia, przedmiar
 PDFkanal sant Zieleniec gm Pokoj z 9.08.pdf
PDFzałącznik nr10 do SIWZ - dokumentacja geotechniczna.pdf
ZIPzałącznik nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.zip
ZIPzałącznik nr 12 do SIWZ - Pozwolenia na budowę.zip

załącznik nr 13 – Projekt budowlano wykonawczy str. 1-95
ODTOPZ-Przepompownia ścieków.odt
PDF2_Mapa Ark. 1.pdf 
PDF2_Mapa Ark. 2.pdf
PDF2_Mapa Ark. 3-3.pdf
PDF2_Mapa Ark. 4.pdf
JPEGmapa z zaznaczonym obszarem.jpeg
załącznik nr 16 - mapa ark 5
załącznik nr 15 - mapa ark 6
załącznik nr 14 – mapa ark 7
załącznik nr 17 – Projekt ogrodzenia pompowni - schemat
załącznik nr 18 - Dokumentacja projektowo-wykonawcza
PDFSII_P_19080108360.pdf
PDFSII_P_19080108380.pdf
PDFSII_P_19080108400.pdf
PDFSII_P_19080108430.pdf
PDFSII_P_19080108450.pdf
PDFSII_P_19080108470.pdf

profil podłużny rurociągu ciśnieniowego C2,C3, C4, profil podłużny zlewni przepompowni P2, P3, P4.

PDFC2.pdf
PDFC3-1.pdf
PDFC3-2.pdf
PDFC4-1.pdf
PDFC4-2.pdf
PDFP2-1.pdf
PDFP2-2.pdf
PDFP2-3.pdf
PDFP2-4.pdf
PDFP3-1.pdf
PDFP3-2.pdf
PDFP3-3.pdf
PDFP3-4.pdf
PDFP3-5.pdf
PDFP4-1.pdf
PDFP4-10.pdf
PDFP4-11.pdf
PDFP4-12_1.pdf
PDFP4-12_2.pdf
PDFP4-2.pdf
PDFP4-3.pdf
PDFP4-4.pdf
PDFP4-5.pdf
PDFP4-6.pdf
PDFP4-7.pdf
PDFP4-8.pdf
PDFP4-9.pdf