Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy w 2010 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - rozstrzygnięty

Zarządzenie Nr 248/10

Wójta Gminy Pokój

z dnia 26 stycznia 2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy w 2010 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz powołania komisji konkursowej.

 
 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) zarządzam, co następuje:

 
§ l
 

Podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 
§2
 

Ogłoszenie konkursu ofert stanowi Załącznik nr l do niniejszego zarządzenia.

 
§3
 

Przyjmuje "Regulamin otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w Gminie Pokój na rok 2010 z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 
§4
 

Powołuje Komisję konkursową do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert w następującym składzie:

 
Aleksandra Kołodziejczyk- przewodnicząca Komisji
Teresa Krysiak -członek Komisji
Ewa Lizak- członek Komisji
Agnieszka Piekarek- członek Komisji
Marek Jankowski- członek Komisji
Halina Grzegorczyk- członek Komisji
Mariusz Danielak- członek Komisji
 
§5
 

Obsługę Komisji Konkursowej oraz niezbędne warunki i środki finansowe związane z postępowaniem konkursowym zapewnia organizator- Wójt Gminy Pokój.

 
 
 
§6
 

Po przedstawieniu organizatorowi wyników konkursu wraz z dokumentacja, Komisja konkursowa kończy działalność i ulega rozwiązaniu.

 
§7
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.
 
§ 8
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 
 
Wójt Gminy Pokój
Ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadania pn.: ”PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJW SWIETLICY ŚRODOWSIKOWEJ W KROGULNEJ”
 
 
1.      Wysokość dotacji na realizacje zadania w 2010 r. –15 000 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych)
2.      Warunki przyznania dotacji:
       Podmiot składający ofertę :
1)    wykonuje zadanie samodzielnie ,
2)    posiada własną kadrę do realizacji zadania,
3)     zobowiązuje się do prowadzenia i wyodrębniania wg. ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy,
3.      Termin i warunki realizacji zadania.
Termin: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2010 r.
Beneficjenci: dzieci i młodzież zagrożone uzależnieniem oraz innymi problemami społecznymi,
Miejsce realizacji zadania: Krogulna
4.      Termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Decyduje data wpływu do urzędu gminy Pokój (potwierdzona pieczęć wpływu).
5.      Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.
1)    Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
2)    Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania,
3)    Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności opiekuńczo – wychowawczej lub o zbliżonym charakterze.
4)    Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
5)    Konkurs może być rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
6)    Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.
7)    O wyborze realizatora zadania podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.
8)    Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określa umowa zawarta pomiędzy Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.
6.      Sposób i miejsce złożenia oferty.
Oferty przesłane faksem bądź e-mailem nie będą rozpatrywane. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r., Nr 264, poz. 2207). Wypełnione i podpisane oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na Adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46 – 034 Pokój, z dopiskiem „KONKURS – ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W KROGULNEJ”.
7.      Dotacje udzielone w latach 2004 – 2009.
-        w 2004 r. powyższe zadanie realizowało PKPS-Opolski Zarząd Wojewódzki-wysokość środków 12.474 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100),
-        w 2005 r. powyższe zadanie realizował PKPS – Opolski Zarząd Wojewódzki – wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
-        w 2006 r. powyższe zadanie realizował PKPS –Opolski Zarząd Wojewódzki-wysokość środków 15.00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
-        w 2007 r. powyższe zadanie realizował PKPS –Opolski Zarząd Wojewódzki-wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
-        w 2008 r. powyższe zadanie realizował PKPS Opolski Zarząd Wojewódzki – wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
-        w 2009 r. powyższe zadanie realizował PKPS Opolski Zarząd Wojewódzki – wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100)  
 
 
Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulaminie konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej: www. gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, ul. Sienkiewicza 8 oraz w dzienniku o zasięgu lokalnym.
  

 
 

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 248/10

Wójta Gminy Pokój

z dnia 26 stycznia 2010 r.

 
 
 
 
REGULAMIN

OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA,

REALIZACJE ZADAN PUBLICZNYCH

W GMINIE POKÓJ NA ROK 2010

Z ZAKRESU PROFILAKTYKI,

I ROZWIAZYWANIA PROBLEMOW

ALKOHOLOWYCH
 
 
 
 
ROZDZIAL I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
 
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami);

 b) gminie- rozumie się przez to Gminę Pokój;
 

c) organizacji - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

 d) konkursie- rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa wart. 11 ust. 2 ustawy;
 
e) dotacji - rozumie się przez to dotacje w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ); 

t) programie - rozumie się przez to roczny program współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;

 g) rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 roku Nr 264, poz. 2207);

h) oferent-podmiot składający ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie,

 i) projekt- zadanie zgłoszone do realizacji w ofercie, 

j) beneficjenci- ostateczni odbiorcy usług, produktów w ramach projektu.

 
§2
 

Regulamin określa tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zadania zleconego organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

 
ROZDZIAL II

OTWARTY KONKURS OFERT

 
§3
 

1. Wójt Gminy Pokój ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecanie realizacji zadań publicznych.

2.Wójt Gminy Pokój przeznacza na realizacje zadań wybranych w ramach ww. konkursu, środki finansowe do kwoty ogółem 15000 zł. słownie piętnaście tysięcy złotych.

3.Srodki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy podmioty uprawnione, których oferty będą wyłonione w drodze w/w konkursu.

4. Konkurs, o którym mowa w ust. 1 ogłaszany jest raz w roku w terminie 30 dni od przyjęcia przez Rade Gminy Pokój uchwały w sprawie programu na dany rok.

5. Dopuszcza się możliwość ogłaszania konkursów uzupełniających.

6. Konkursy uzupełniające mogą być ogłaszane w przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizacje zadań publicznych i złożenia przez organizacje oferty realizacji zadania publicznego trybie art. 12 ustawy.

 
§4
 

Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w dzienniku o zasięgu lokalnym, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
 
ROZDZIAL III

CELE I ZALOZENIA KONKURSU

 
§5
 

Celem otwartego konkursu ofert z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest realizacja zadań z ,,Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010".

 
§6
 

1. Priorytety konkursu - wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, działania w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i związanej z

uzależnieniami, pomoc rodzinom uzależnionych.

2. Rodzaje kwalifikujących się projektów- w ramach konkursu realizowane mogą być projekty polegające na: prowadzeniu działalności opiekuńczo- wychowawczej w Świetlicy Środowiskowej w Krogulnej.

3. Beneficjenci: dzieci i młodzież zagrożone uzależnieniami oraz innymi problemami społecznymi

 
 
ROZDZIAL IV

TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 
§7
 

1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które realizowane będą w terminie od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31.12.2010 r.

2.0kres realizacji zadania nie jest równoznaczny z okresem rozliczania kosztów ze środków

dotacji. Rozliczane są koszty ponoszone od dnia zawarcia umowy.

3. Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacja pozarządowe i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego oraz jednostki organizacyjne podlegle organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 
 
ROZDZIAL V

TERMINY I WARUNKI SKLADANIA OFERT

 
§8
 

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie 30 dni od daty ogłoszenia konkursu do godziny 15:30 oferty w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8 lub przesłanie listownie, bądź przesyłką kurierską oferty na Adres korespondencyjny:

Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034Pokój

Z dopiskiem "KONKURS ŚWIETLICA SRODOWISKOWA W KROGULNEJ"

2. Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy Pokój (potwierdzona pieczęcią wpływu).

3.0ferty przesłane faxem bądź e-mailem nie będą rozpatrywane.

4.Zlozona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r., Nr 264, poz. 2207).

5.Do konkursu mogą być składane oferty zadań realizowanych w 2010 roku.

6.Zlozone oferty winny uwzględniać realizacje zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy oraz powinny być sporządzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.

7.Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym

Formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

8.0ferty nie spełniające wymogów formalnych oraz dotyczące wniosków wykraczających poza zakres rzeczowy zadań określany każdorazowo w ogłoszeniu, a także w których wysokość wnioskowanej dotacji przekracza wskazana w ogłoszeniu kwotę środków przeznaczonych na realizacje zadań publicznych w danym obszarze, nie będą podlegały dalszej ocenie.

9. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji.

10.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

11.Za poprawność złożonego wniosku odpowiada oferent.

12.Urzad Gminy Pokój nie zwraca kosztów przygotowania i złożenia oferty.

 
§9
 
1. Oferta powinna zawierać:

-                     Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

-                     kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy  zadanie,

-                     informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających, wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizacje zadania publicznego z innych źródeł,

-                     deklaracje o zamiarze odplatanego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

2. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć:

-                     wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego lub inny właściwy dokument stanowiący o  podstawie działalności podmiotu (ważny 3 miesiące od daty uzyskania),

-                     oświadczenie o nieprowadzeniu działań przez podmiot w celu osiągnięcia zysku,

-                     sprawozdanie finansowego z działalności podmiotu za 2009 rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności      za okres tej działalności sporządzonego na podstawie  ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, póz. 223 ze zm.) bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja  dodatkowa,

-                     sprawozdanie merytoryczne za 2009 rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej  działalności -za okres tej działalności,

-                     statut oferenta- w przypadku podmiotów, których działalność opiera się o statut,

-                     inne jeśli wymagane np. upoważnienia osób do reprezentowania podmiotu, jeśli dana osoba nie jest wskazana w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu lub aktualne pełnomocnictwa zarządu (lub innego organu wykonawczego)  do składania oferty na realizacje określonego zadania publicznego, podpisywania  umów w tym zakresie, dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania  rozliczeń z tych funduszy w przypadku oferty składanej przez oddzial terenowy nie    posiadający osobowości prawnej,

-                     dokumenty potwierdzające udział innych partnerów w realizacji zadania np. umowa    partnerska, porozumienie, jeśli projekt realizowany będzie we wspólpartnerstwie,

-                     oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec jednostek organizacyjnych Gminy  Pokój,

-                     informacje dotyczącą finansowania zadania ze środków własnych i zewnętrznych.

-                     oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami przystąpienia do konkursu,

-                     zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie  zaleganiu oferenta z zaplata składek ubezpieczeniowych oraz innych obowiązkowych należności publicznoprawnych.

 
§ 10
 

l. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacja zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

2. Dotacje na realizacje zadań publicznych nie mogą być wykorzystywane na:

-                     koszty stale podmiotów, w tym wynagrodzenia osobowe i utrzymanie biura za wyjątkiem kosztów wynikających bezpośrednio z wykonywanego zadania oraz kosztów otwarcia i utrzymania rachunku bakowego)

-                     zadania inwestycyjne,

-                     podatki, cła, opłaty skarbowe,

-                     opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

-                     nabycie lub dzierżawę gruntów,

-                     prace remontowe lub budowlane,

-                     działalność gospodarcza i polityczna.

 
 
ROZDZIAL VI

TRYB, KRYTERIA I TERMIN WYBORU OFERT

 
§11
 

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w szczególności przepisy ujęte w art. 5, art. 11-15ustawy.

§ 12
 

W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się komisje konkursowa, zwana dalej "komisja",

oceniającą złożone oferty w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych.

§ 13
1. Komisja liczy 7 osób.

2. Imienny skład komisji oraz jej przewodniczącego powołuje Wójt Gminy Pokój.

3. Komisja rozpatrzy oferty w ciągu 21 dni licząc od terminu określonego dla ich złożenia.

4. Praca komisji kieruje jej przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego

5. Posiedzenia Komisji odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy.

6. Terminy posiedzeń ustala przewodniczący, a podczas jego nieobecności zastępca przewodniczącego

7. Komisja Konkursowa może obradować w niepełnym składzie w liczbie minimum 3 osób w tym obligatoryjnie Przewodniczący Komisji lub Zastępca Przewodniczącego.

8. Komisja obraduje na posiedzeniach, z których sporządza się protokoły.

9. Komisja może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie dodatkowych informacji lub dokumentów dostępnych podmiotowi.

10. Posiedzenia komisji są jawne.

11.Komisja sporządza protokół z postępowania, który przedkłada Wójtowi Gminy Pokój celem zatwierdzenia wraz z wykazem zawierającym dane oferentów, nazwy projektów oferentów, których oferty:

-nie przeszły oceny formalnej i nie zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej,

-otrzymały mniej niż 50% możliwych do uzyskania punktów na etapie oceny merytorycznej,

- otrzymały co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów na etapie oceny merytorycznej wraz z propozycja przyznania środków z budżetu gminy, oceny ofert oraz proponowane kwoty dotacji.

 
§ 14
 

1. Konkurs ofert rozpoczyna się w terminie wskazanym w ogłoszeniu i trwa do czasu wyboru podmiotu trybie § 16 ust.8.

2. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty.

3. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta, udzielający zamówienia przyjmuje te ofertę, jeżeli komisja stwierdzi, ze spełnia ona wymagania określone regulaminem.

4. W przypadku określonym w ust. 2 udzielający zamówienia dokonuje niezwłocznie ponownego ogłoszenia konkursu.

 
 
§ 15
 

1. Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez komisje zgodnie z ustalonymi wymogami:

I.I. Oferta zostanie uznana za kompletną, jeżeli:

-                     dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki, które spełniają wymogi ważności tzn. są podpisane przez osoby uprawnione, w przypadku załączników składanych w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona opatrzona winna być także data potwierdzania zgodności z oryginałem,

-                     wypełnione zostały wszystkie pola oferty.

 
I.2.0ferta uznana jest za prawidłową gdy:

-                     jest zgodna z podstawowymi strategicznymi dokumentami i programowymi Gminy Pokój -"Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii" zadaniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

-                     jest zgodna z celami i założeniami konkursu,

-                     złożona jest na właściwym formularzu,

-                     złożona jest w wymaganym w regulaminie terminie,

-                     podmiot jest uprawniony do złożenia oferty,

-                     oferta oraz załączniki są podpisane przez osoby uprawnione,

-                     działalność statutowa podmiotu jest zgodna z dziedzina zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu,

-                     jest czytelna tzn. wypełniona została maszynowo, komputerowo lub pismem  drukowanym jednolicie w całości,

-                     jest spójna tzn. istnieje logiczne powiązanie pomiędzy celami zadania, szczegółowym  zakresem

-                     rzeczowym zadania, opisem poszczególnych planowanych działań a kosztorysem zadania i oczekiwanymi efektami realizacji,

-                     termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w regulaminie zadania,

-                     kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno -rachunkowym,

-                      kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów uwzględnia sposób kalkulacji kosztów.

-                     Strony oferty winny być ze sobą połączone np. zszyte, spięte (nie bindowane) i  wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane.

 

2. Komisja ocenia oferty przypisując odpowiednio określenia: tak- gdy dołączono prawidłowo złożony załącznik, nie - gdy nie dołączono prawidłowego załącznika, nie dotyczy- gdy z przepisów prawa nie wynika, ze oferent powinien złożyć stosowny dokument.

3. Ofertę, która na etapie oceny formalnej uzyskała jedna ocenę wyrażoną słowem ,,nie", uznaje się za nie spełniającą wymogów oceny formalnej.

4. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym i nieprawidłowym.

5. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają dalszej ocenie.

 
§ 16
 

. Oferty po rozpatrzeniu pod względem formalnym będą również oceniane pod względem merytorycznym przez komisje.

2. Kryteria oceny merytorycznej oferty są następujące:

 
Lp.
Nazwa wskaźnika
Opis kryterium
Punktacja maksymalna
1
 

Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta i dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań o tym samym lub zbliżonym charakterze

waga wskaźnika 0,3

30

Określenie zespołu realizującego zadanie, jego kwalifikacje, kompetencje organizacyjne zespołu (przyporządkowanie czynności, zakresu odpowiedzialności poszczególnym członkom zespołu)

5

Doświadczenie oferenta i partnerów w realizacji zadań podobnych (merytoryczne i organizacyjno – finansowe)

10

Ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie (rzetelność, terminowości i sposób rozliczania otrzymanych środków)

15
2

Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania

Waga wskaźnika 0,4

40

Zasięg projektu (obszar wsi, obszar gminy)

10
 

Diagnoza problemu, przydatność projektu z punktu widzenia odbiorców, liczba odbiorców

10

Innowacyjność, modelowy charakter projektu      

10

Liczba zorganizowanych zajęć

5

Koszt jednostkowy przeprowadzonych zajęć

5
3

Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

Waga wskaźnika 0,3

30

Przemyślany, jasny, rzetelny i realny

5

Poprawność sporządzenia kalkulacji realnych kosztów, ocena kosztów realizacji zadania pod względem celowości, oszczędności

10
 
 

Wysokość wkładu własnego

10
 
 

Wielkość źródeł finansowania projektu

5
SUMA PUNKTÓW
100
 

5. Komisja dokonuje podziału środków przeznaczonych na zlecanie zadań publicznych do wysokości określonej w ogłoszeniu konkursu pomiędzy projekty, o których mowa w ust. 4 kierując się ocena oferty.

6. W przypadku, gdy suma oczekiwanego przez oferentów biorących udział w konkursie dofinansowania przekracza wysokość środków przeznaczonych na zlecanie zadań publicznych, kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

7. Wójt Gminy Pokój zatwierdza wyniki postępowania konkursowego.

8. Decyzje o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji w oparciu o wyniki postępowania konkursowego podejmuje Wójt Gminy Pokój w formie zarządzenia.

9. Listę oferentów, którzy złożyli oferty w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie, wyniki z poszczególnych etapów oceny ofert, a także wykaz oferentów, którym przyznano środki z budżetu gminy oraz wysokość przedmiotowych dotacji publikuje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronach internetowych gminy w dziale "Organizacje pozarządowe" w ciągu 7 dni od zatwierdzenia wyników postępowania konkursowego przez Wójta Gminy, a także na stronach BlP-u Gminy Pokój pod adresem: www.bip.gminapokoj.pl

10. Urząd Gminy Pokój powiadamia oferentów o przyznanych środkach, podając równocześnie informacje o miejscu i terminie zawarcia umowy.

II.W odniesieniu do wyników postępowania konkursowego i wysokości udzielonych dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 
ROZDZIAL VII

PRZEKAZANIE DOTACJI ORAZ KONTROLA REALIZACJI ZADANIA

 
§ 17
 

l. Decyzja Wójta Gminy Pokój jest podstawa do zawarcia umowy ze Zleceniobiorca podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie.

2. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3. Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

-Korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, przy zachowaniu proporcji pomiędzy źródłami finansowania nie mniejszych niż zadeklarowane w ofercie;

-Prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizacje umowy;

-Informowania Zleceniodawcy na piśmie o wszelkich zdarzeniach niezależnych od Zleceniobiorcy, a mających wpływ na sposób realizacji zadania i wydatkowane środków finansowych- niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia w  terminie nie dłuższym niż 14dni.

-Sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie, zgodnie ze wzorem sprawozdania przyjętym w Rozporządzeniu.

4. Umowa o wykonanie zadania publicznego zostanie spisana po dostarczeniu przez Zleceniobiorcę  załączników określonych we wzorze umowy przyjętym w Rozporządzeniu, przy czym załączniki te powinny być  dostarczone do siedziby Zleceniodawcy w terminie do:

-14 dni od powiadomienia o przyznaniu dotacji - w przypadku zadań realizowanych w pierwszym kwartale roku objętego konkursem;

-14 dniu przed rozpoczęciem terminu realizacji zadania- przypadku zadań realizowanych po pierwszym kwartale roku objętego konkursem.

5. Niedostarczenie wymaganych załączników do umowy w terminie określonym w ust. 4 jest

równoznaczne z rezygnacją Zleceniobiorcy z realizacji zadania.
 
§ 18
 

1. Dotacja na realizacje zadania przekazywana jest w oparciu o umowę, przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w umowie.

2. Dopuszcza się przekazywanie dotacji jednorazowo lub w transzach, w zależności od rodzaju i specyfiki zadania zleconego.

 
 
§ 19
 

1. Zleceniobiorca otrzymujący dotacje nie może jej wykorzystana inne cele niż określone w umowie.

2. Środki, które nie zostaną wykorzystane w okresie realizacji zadania podlegają zwrotowi, bez odrębnego wezwania, w terminie określonym w umowie.

3. W przypadku stwierdzenia wydatkowania środków niezgodnie z przeznaczeniem, Zleceniobiorca zobowiązany jest do ich zwrotu wraz z odsetkami liczonymi - jak od zaległości podatkowych- od daty przekazania dotacji.

4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata licząc od dnia stwierdzenia nie prawidłowego wykorzystania dotacji.

 
§20
 

1. Wójt Gminy Pokój sprawuje kontrole wykonania zadania przez organizacje pozarządową, w tym wydatkowania przekazanych jej środków.

2. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które maja lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielenia ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania.

3. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.

4. Kontrole mogą być przeprowadzane w siedzibie Zleceniodawcy w oparciu o dokumenty i urządzenia księgowe dostarczone przez Zleceniobiorcę wraz z rozliczeniem wykonania zadania publicznego, a także w siedzibie Zleceniobiorcy, jak i w miejscu realizacji zadania.

 
§ 21
 
1. Kontrola, o której mowa w § 20 obejmuje:

-                     Wykonanie zadania zgodnie z umowa;

-                      Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania;

-                     Wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu gminy;

-                     Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

2. Zleceniobiorca na zadanie kontrolującego zobowiązana jest dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielać wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.

3. Fakt przeprowadzenia kontroli danego dokumentu odnotowuje się poprzez złożenie podpisu i daty przez kontrolującego.

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zadania lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem Wójt Gminy Pokój wydaje zalecenia i ustala termin usunięcia nieprawidłowości.

6. W przypadku, gdy wykonawca zadania odmówi usunięcia nieprawidłowości lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, umowa może zostać rozwiązana, a środki finansowe na realizacje zadania podlegają zwrotowi do budżetu gminy wraz z odsetkami liczonymi – jak od zaległości podatkowych- od dnia przekazania dotacji.

 
 
ROZDZIAL VIII

SKLADANIE OFERT POZA KONKURSEM

 
§22
 

1. Organizacje mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadania publicznego poza otwartym konkursem ofert, w tym dotyczącą realizacji zadania o dużym znaczeniu dla społeczności lokalnej, nie ujętego w katalogu zadań priorytetowych wskazanym w programie, ale mieszczącego się w sferze zadań publicznych której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

2. Do składania ofert poza otwartym konkursem ofert uprawnione są organizacje wymienione w § 7 ust. 3.

 
§23
 
1. Wójt Gminy w terminie nie przekraczalnym 2 miesięcy:

-                     Rozpatruje celowość realizacji zadania określonego w ofercie, o której mowa w § 22 ust. 1,

-                     Informuje oferenta o podjętej decyzji oraz trybie zlecania zadania publicznego,

-                     Ogłasza otwarty konkurs ofert.

2. Oferta złożona z własnej inicjatywy, w konsekwencji, której został ogłoszony otwarty konkurs ofert, traktowana jest jako oferta złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

ROZDZIAL IX

POSTANOWIENIA KONCOWE

 
§24
 

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Gmina Pokój zleciła realizacje zadań publicznych w/w dziedzinie w latach 2004- 2008, w tym o charakterze odpowiadającym rodzajowi zadań, będących przedmiotem powyższego konkursu:

w 2004 r. PKPS - Opolski Zarząd Wojewódzki- wysokość środków 12474 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote 00/100;

w 2005 r. PKPS - Opolski Zarząd Wojewódzki - wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100);

w 2006 r. powyższe zadanie realizował PKPS -Opolski Zarząd Wojewódzki –wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100);

w 2007 r. powyższe zadanie realizował PKPS - Opolski Zarząd Wojewódzki – wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysiecy złotych 00/100);

w 2008 r. powyższe zadanie realizował PKPS -Opolski Zarząd Wojewódzki –wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysiecy złotych 00/100).

w 2009 r. powyższe zadanie realizował PKPS -Opolski Zarząd Wojewódzki –wysokość środków 15.000 zł (słownie: piętnaście tysiecy złotych 00/100).

 

Pokój, dnia 05 marca 2010 r.
 
 

PROTOKÓŁ ZBIORCZY

 

DOTYCZY KONKUSRU OFERT NA: PROWADZENIE DZIAŁAŁNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ

 
 
 
DANE O OFERTACH:
 
 
OFERTY ZŁOŻONE DO KONKURSU:
LP

DATA ZAŁOŻENIA OFERTY

NAZWA OFERENTA I ADRES

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA

WNIOSKOWANIA KWOTA DOTACJI

1
19.02.2010
POLSKI KOMITET POMOCY

SPOLECZNEJ STOWARZYSZENIE

CHARYTATYWNE

OPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ W KROGULNEJ

15 000
15 000
 

LICZBA OFERT ODRZUCONYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ: O

 
 

LICZBA OFERT, KTÓRE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ UZYSKAŁY CO NAJMNIEJ 50% PKT MOŻLIWYCH DO OTRZYMANIA: 1

 
 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE OPOLSKI ZARZAD WOJEWÓDZKI        -75%

 
REKOMENDACJA DO PRZYZNANIA DOTACJI:

NAZWA OFERENTA I ADRES

TYTUŁ ZADANIA

KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA

WNIOSKOWANA KWOTA ZADANIA

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE OPOLSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ W KROGULNEJ

15 000,00
15 000,00
 
PROPONOWANA KWOTA DOTACJI: 15000 ZL.
 
 
UZASADNIENIE WYBORU:

ZŁOŻONA OFERTA SPEŁNIŁA WYMOGI FORMALNE I MERYTORYCZNE KONKURSU. WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI NIE PRZEKRACZA ZAPLANOWANEGO BUDŻETU NA TEN CEL.

 
 
Zatwierdzam                                      

Wójt Gminy Pokój                                 

/-/                                                
Barbara Zając                                    

 
 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2010-01-26