Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe projekt, skład, druk i dostawa kalendarza planszowego na 2020 rok

Pokój, 25 września 2019 r.

Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

Dotyczy:
Zapytanie ofertowe - Usługa poligraficzna: projekt, skład, opracowanie zdjęć, przygotowanie do druku i druk  wraz z dostawą kalendarza wieloplanszowego na 2020 r.
CPV: 79823000-9, 79822500-7, 79810000-5,

Proszę o wycenę, wg następującej specyfikacji:

Techniczna:

  • publikacja typu kalendarz 14 planszowy
  • format A3 Ostatnia kartka dłuższa o około 5 – 8 cm, miejsce na logo firm – sponsorów publikacji.
  • kreda 150
  • kolor + spirala
  • projekt, obróbka zdjęć,skład, łamanie i druk
  • dostawa do Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w cenie
  • nakład 1 300 szt.
  • z wykorzystaniem własnych zdjęć
  • nadruk dni tygodnia w j. polskim, niemieckim i angielskim z początkiem tygodnia w poniedziałek, wyróżnione weekendy i święta, podane imieniny.

Kryteria wyboru ofert - cena 100%.
W ofercie proszę podać cenę za całość (brutto) i w przeliczeniu na 1 szt.

Termin wykonania z dostawą najpóźniej do 30.11.2019 r.

Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa: 10 października 2019 r. o godz. 15.30
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania.
Oferty można składać :
1) listownie na adres: Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe – kalendarz  2020”
2) osobiście Gmina Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój biuro nr 20 z dopiskiem na kopercie „Zapytanie ofertowe – kalendarz 2020”

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszych ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone czytelnym podpisem osoby / osób sporządzających ofertę. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.

Barbara Zając   
(-)            
Wójt Gminy Pokój


Protokół z wyboru wykonawcy z 11.10.2019 r.:  PDFkalendarz-protokół z wyboru wykonawcy.pdf (56,23KB)