Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE w formie Obwieszczenia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice

                                                                                                             Pokój, dnia 02 stycznia 2013 r.

SG.VI.6220.10.2012
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
w formie Obwieszczenia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 
 

Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, pkt 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) zawiadamia, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„modernizacji i częściowej rozbudowie istniejącego kompleksu stawów karpiowych Siedlice, położonego na działkach oznaczonych numerami 62/3, 61, 58, 57, 56, 55/1 i 50/1 k.m. 1 obręb Krogulna”.

Organ przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko będzie obejmowała w szczególności weryfikację przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analizę uzyskanych opinii i uzgodnienia oraz zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.  

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pokój, zaś Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.                                                                                                                                                                          

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag
i wniosków w terminie 21 dni od dnia dokonania się niniejszego zawiadomienia zgodnie z art. 49 Kpa. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

            Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) informuję, że  wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.).

            Wnioski i uwagi w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 11), przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, ustnie do protokołu w pokoju nr 42 Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, której adresy i numery podane są na stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapokoj.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem ww. decyzji.

Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając
 
Otrzymują;

1.      Inwestor

2.      Tablica U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

3.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

4.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

5.      a/a

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk Data wytworzenia: 2012-07-09