Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.

Pokój, dnia 21.10.2019 r.

SG.IV.6721.1.2018

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Pokój Nr XXIX/243/2017 z dnia 10 maja 2017 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój, w dniach od 29.10.2019 r. do 29.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój,ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, pok. nr 41 w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19.11.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój o godz. 1400 w sali ślubów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Pokój w formie pisemnej, na adres Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy) na adres wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.12.2019 r.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny na środowisko dla w/w projektu, za zgodą Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu
oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie (dokumenty do wglądu w siedzibie Urzędu).

Wójt Gminy Pokój

/-/               

Barbara Zając