Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegajacego na :budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrulturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji


SG.VI.6220.13.2012                                                                                                                                                               Pokój, 18 grudnia 2012 r.

 

 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 

       

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

 

Wójt Gminy Pokój zawiadamia,

 

że 18 grudnia 2012 r. na wniosek złożony przez Pana Marcina Bartonia zam. Pokój, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania instalacji”.

 

 

 

 

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

 

              Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi :”strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.          
            Ponadto informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm). 

 

              Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój:
www.bip.gminapokoj.pl,wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Sienkiewicza 8, tablicy sołectwa Pokój oraz w miejscu inwestycji.

 

 

                                                                                                                                 Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                            /-/

                                                                                                                                 Brabara Zając

                                                                                                                              

                                                                                                                            


 

 

 

 

Otrzymują:

 

 

 

1.      Inwestor

 2.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

3.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

4.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

5.       a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-12-18