Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy dwóch niezależnych wolnostojących naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi


SG.VI.6220.01.2013             

Pokój, 17 stycznia 2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego


         Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) i art. 33 ust.1 pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

 
 
Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że:

16 stycznia 2013 r. na wniosek złożony przez „NETPOL” Sp. z o.o. z siedzibą  w Namysłowie, ul. Krakowska 12/1 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ”Budowie dwóch niezależnych, wolnostojących- naziemnych instalacji fotowoltanicznych o mocy wytwórczej po 500 kW wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi, na działkach nr 191/2 i nr 295 w obrębie miejscowości Domaradz gm. Pokój powiat namysłowski” .

                   Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

                Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowej sprawie są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Namysłowie.

                Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. 

                  Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

                Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

                Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

            O dalszym toku postępowania strony będą informowane na bieżąco pisemnie.

 

                                                                                                                         Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                    /-/

                                                                                                                          Barbara Zając

 

Otrzymują:

1.        Inwestor

2.        Strony postępowania

3.        Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

4.        Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

5.        Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

6.        a/a

 

 


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2013-01-17