Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wydaniu decyzji odmawiajacej wydania deczyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285.

 


 

 

SG.VI.6220.11.2011                                                                            Pokój, 28 stycznia 2013 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 z 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.)

zawiadamiam

            że w dniu 28 stycznia 2013 r. Wójt Gminy Pokój wydał decyzję administracyjną nr SG.VI.6220.11.2011, w której odmówiłwydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój, z uwagi na brak uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Informuję o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia dokonania się zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 42) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – pt. 7.30 – 15.30).

            Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130,, poz. 1450, z późn. zm.)

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój

            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

 

Wójt Gminy Pokój
/-/
Barbara Zając

 

 

 

Otrzymują:

1.      Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, 

2.      Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.      Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4.      a/a

 

 

  

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2012-01-28

 

Metryczka
  • opublikowano:
    01-02-2013 09:12
    przez: Aleksandra Kołodziejczyk
  • zmodyfikowano:
    01-02-2013 09:15
    przez: Aleksandra Kołodziejczyk
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl