Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE: Opracowanie częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój CPV: 7141000-5

                                                                                                                               Pokój, 18 listopada 2019 r.
SG.IV.6720.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy: Opracowania częściowej zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój.

 


Gmina Pokój zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie opracowania częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój  zgodnie z  uchwałą rady Gminy Pokój nr XXIX/244/2017 z dnia 10 maja 2017 r.
1. Dane zamawiającego:
Gmina Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

2. Przedmiot zamówienia:
Postępowanie prowadzone będzie w trybie postępowania ofertowego na udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro (na  podstawie  art. 4 pkt. 8  ustawy  z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój dla działek nr 112/1, 110/5, 110/7, 110/6, 113/7 obręb ewidencyjny Zieleniec. Przeprowadzenie procedur planistycznych, opracowanie kompletnych projektów, skompletowanie dokumentacji prac planistycznych. Dotychczas działki o ww. numerach w studium oznaczone są jako R -  tereny użytków rolnych. Zmiana ma na celu zmiany z terenów użytków rolnych na tereny działalności gospodarczej i usług oznaczone symbolem PU.
       Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:
    1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945 z późn. zm)
    2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminny.  

   3. Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn. zm.)
    4. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.
Zakres prac obejmuje wykonanie:
1. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe,
2. tekst studium – 3 egzemplarze projektu uchwały oraz wersja w edytorze aktów prawnych XML,
3. Rysunek studium w skali 1:10 000:
    a) wydruk na papierze w kolorze – 3 egzemplarze,
    b) wydruk na folii w kolorze do zawieszenia – 1 egzemplarz,
    c) wersja elektroniczna,
4. Projekt studium musi być dodatkowo sporządzony w wersji cyfrowej, wektorowej – aplikacji GIS (rozszerzenie SHP)
5. Przygotowanie kompletu dokumentów pism: ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień wynikających z trybu opracowania zmiany studium.
6. 3 egzemplarze dokumentacji formalno – prawnej praz nad studium art. 12 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
7. Prognozę oddziaływania na środowisko w 3 egzemplarzach,
8. Prognozę skutków,
9. Ewentualnie dokumentację dotyczącą uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
10. Uczestnictwo w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz w sesjach Rady Gminy, w celu zaprezentowania projektu studium bądź wyjaśnienia przyjętych rozwiązań.
11. Udział w prezentacji projektu studium przed Wójtem Gminy Pokój oraz udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami.
12. przeprowadzenie uzgodnień, zbieranie wniosków.
3. Termin wykonania zamówienia:
okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Termin i warunki płatności:
Przelewem na konto w terminie 14 dni po wykonaniu zlecenia i otrzymaniu faktury
5. Cena:
Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.
Oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:
Najniższa cena
Cena oferowana x 100 = ilość punktów
6. Wymagane dokumenty:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
    1. Formularz cenowy oferty.
    2. Kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój.
7. Termin i sposób składania ofert:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) z kopią dokumentu uprawniającego do wykonania zadania.
Ofertę należy złożyć:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  - sekretariat
2) pocztą elektroniczną na adres mailowy: d.wojczyk@gminapokoj.pl
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 3.12.2019 r.
8. Pozostałe informacje:
    1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
    2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
    3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego :
Tel. 77 469-30-80, wew. 41, adres e-mail: d.wojczyk@gminapokoj.pl
9. Załączniki:
    1. Formularz cenowy oferty   PDFoferta załącznik nr 1.pdf
    2. Wzór umowy   PDFumowa załącznik .pdf
    3. Uchwała z załącznikiem graficznym   PDFuchwała zmaina studium (1).pdf  PDFuchwała zmaina studium (2).pdf