Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Pokój zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój, dla obszaru wsi Pokój

OGŁOSZENIE 
WÓJTA GMINY POKÓJ

 

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój, dla obszaru wsi Pokój

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2012 poz. 647), art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Pokój Nr IV/27/2011 z dnia 7 lutego 2011 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój, dla obszaru wsi Pokój.

 
Wójt Gminy Pokój zawiadamia

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pokój, dla obszaru wsi Pokój. 

 

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, w pok. nr 41 w dniach od 23 lipca 2012 r. do 24 sierpnia 2012 r. od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2012 r. o godzinie 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy Pokój.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium objętego wyłożeniem, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Pokój z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2012 r.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie udostępnienia do publicznego wglądu. 

Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywoływanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 września 2012 r. w Urzędzie Gminy Pokój lub na jego adres. 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Pokój.

 

Wójt Gminy Pokój                         

Barbara Zając                           

Załączniki do pobrania:

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Grażyna Oleszczuk
Data wytworzenia: 2012-07-13