Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe: termin 2.01.2020 -ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH -MIENIE KOMUNALNE GMINY POKÓJ CPV 90511000-2, 90512000-9, 90533000-2


ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  o wartości poniżej 30000 euro, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych .

 Zamawiający - Gmina Pokój zaprasza do złożenia oferty na „ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH URZĘDU GMINY POKÓJ, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY, SPÓŁKI W OKRESIE OD STYCZNIA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R."

Ofertę sporządzoną zgodnie z warunkami niniejszego zapytania ofertowego opisanymi w specyfikacji do zapytania ofertowego należy złożyć w nieprzeźroczystej zaklejonej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta – „ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH oraz napisem „NIE OTWIERAĆ przed terminem otwarcia ofert”– z oznaczeniem nazwy i adresu wykonawcy (pieczątką firmową wykonawcy), tak, aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie".

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46- 034 Pokój, lub przesłać na adres Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w terminie do dnia 2.01.2020 r. do godz. 10:00

Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu (potwierdzony pieczęcią wpływu) do sekretariatu Urzędu Gminy Pokój (biuro nr 11) , ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój , w terminie do dnia 2.01.2020 r. do godz. 10:00. Sekretariat Urzędu Gminy Pokój, otwarty jest w godzinach pracy Urzędu Gminy Pokój tj. w poniedziałek od 8: 00 do 17:00 wtorek– czwartek 7:30 do 15:30 piątek od 7: 30 do 14:00,

Szczegółowe warunki niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały zamieszczone w Specyfikacji do zapytania ofertowego 

DOCX_zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.docx
ODTodpady umowa.odt
DOCspecyfikacja zapytanie ofertowe.doc 

Barbara Zając

/-/ Wójt Gminy Pokój