Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE - NA DRUK I DOSTAWĘ GAZETY SAMORZĄDOWEJ GMINY POKÓJ PN. "PRZEGLĄD - INFORMATOR SAMORZĄDOWY GMINY POKÓJ" CPV 22458000-5

 

Pokój, 11.02.2020 r.

Informacja z wyboru oferty

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z  3 lutego 2020 r., wpłynęło 19 ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Drukarnia Laser – Graf Wojciech Włostowski 09-400 Płock, Kostrogaj 1, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 1328,25 zł brutto (druk i dostawa jednego nr gazety).

Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z ww. podmiotem umowę na druk i dostawę gazety samorządowej Gminy Pokój pn. „Przegląd – informator samorządowy gminy Pokój”.

 

                                                                                                                                                               Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                                                            /-/

                                                                                                                                                                   Barbara Zając

 


Pokój, 03.02.2020 r,

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na druk i dostawę gazety samorządowej Gminy Pokój pn. „PRZEGLĄD - Informator Samorządowy Gminy Pokój”, której wydawcą jest Wójt Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

NIP: 752-13-59-322
REGON: 531412740
Telefon: (77) 469 30 80
Faks: (77) 469 30 80

e-mail:

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CPV: 22458000-5 Pozostałe druki

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na druku 4 numerów w odstępach kwartalnych, gazety „PRZEGLĄD - Informator Samorządowy Gminy Pokój”, ISSN 1897-6646

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- druk w formacje A4 – format po złożeniu gazety

- średnia liczba stron na wydanie: 20, wszystkie strony kolorowe, zszywane, w formacie A4 po złożeniu, dwustronnie kredowy o grubości 135g/m2.

- nakład; 1100 egz./wydanie

Cena powinna zawierać wszystkie koszty w tym: podatek vat, koszty związane z drukiem i dostawą.

 

3. Plik graficzny „PRZEGLĄD - Informator Samorządowy Gminy Pokój, Zamawiający będzie dostarczać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres poczty wskazany przez Wykonawcę) lub serwera FTP wykonawcy.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Jedno wydanie na kwartał: rozpoczynając od I kwartału 2020 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być:

- sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia,

- opatrzona pieczęcią firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- posiadać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

IV. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: albo gminapokoj.pl lub poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (sekretariat) do dnia 10 lutego 2020 r.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

V. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujący kryteriów:

1: Cena -100%.

 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Pokój.

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowe informacje udzielane są w Urzędzie Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8,
46-034 Pokój, pokój nr 41 lub pod nr tel. 77 469 30 80 wew. 41.

2. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny

 

 

                                                                                                                                      Barbara Zając

                                                                                                                                               /-/

                                                                                                                                      Wójt Gminy Pokój


Szczegółowe informacje i załączniki:

PDFZapytanie ofertowe druk gazety.pdf

ODTFormularz oferty.odt