Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZAJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO - BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ SŁUPOWEJ STSkpo 12/12/160 na działce ewidencyjnej nr 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój.

 

Wójt Gminy Pokój                                                                                                                             Pokój, dnia 30 grudnia 2020 r.
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój


SG.IV.6733.1.2020


Obwieszczenie
o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie administracyjne


    Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 oraz art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256) w związku z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym ponownego rozpatrzenia sprawy z wniosku dnia 29 stycznia 2020 r. Tomasza Michalczyka oraz Matiasa Rink, reprezentowanych przez pełnomocnika Radcę Prawnego Michała Brzeszczak  /anonimizacja danych osobowych/ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego
pn:  „Budowa stacji transformatorowej słupowej STSkpo 12/12/160 na działce ewidencyjnej numer 275 k.m. 2, obręb Fałkowice,gmina Pokój ”
po zebraniu materiału dowodowego, została wydana decyzja umarzająca postępowanie administracyjne dotyczące ww. wniosku o nr SG.IV.6733.1.2020.
    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
    Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
    W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.
    Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 41. Urząd Gminy Pokój czynny jest w godzinach: od pn od pt -7.30-15.30.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój
2. Na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl
3. W sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

 

Wójt Gminy Pokój

/-/           

Barbara Zając   

 


Wójt Gminy Pokój                                                                                                                                                                                                   Pokój, dnia 3.12.2020 r,

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

SG.IV.6733.1.2020                                


OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego

Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym ponownego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej STSkpo 12/12/160 na działce ewidencyjnej numer 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój. Organ zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) Organ administracji zobowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do prowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wypełniając stosowny obowiązek należytego wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 k.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (w godzinach urzędowania), oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przeglądanie akt sprawy proszę wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie, nr tel. 77 469 30 85 wew. 41.

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego dla w/w inwestycji podaje się do publicznej wiadomości:

1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.

2. Na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl.

3. W sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Pokój

/-/           

Barbara Zając   


 

 

 


Wójt Gminy Pokój                                                                                                                                                                                                   Pokój, dnia 21.09.2020 r,

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

 

SG.IV.6733.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn, zm.), Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 3.07.2020 r. (data wpływu 18.09.2020 r.) sygn. akt SKO.40.146.2020.li uchylającej w całości zaskarżoną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Pokój z dnia 30.03.2020 r. sygn. akt SG.IV.6733.1.2020, przystąpiono do ponownego rozpatrzenia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa stacji transformatorowej słupowej STSkpo 12/12/160 na działce ewidencyjnej numer 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój.

 

 

Obwieszczenie o ponownym rozpatrzeniu sprawy podaje się do publicznej wiadomości:

1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2. na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl,

3. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

 

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/           

Barbara Zając  

 

 


Pokój, dnia 18.09.2020 r.

OBWIESZCZENIE

z dnia 14 września 2020 r.

PDFobwieszczenie SKO.pdf (228,23KB)


Wójt Gminy Pokój                                                                                                                                 Pokój, dnia 20.04.2020 r.

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

 

SG.IV.6733.1.2020

 

ZAWIADOMIENIE

o wniesieniu odwołania

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r., poz. 256)

zawiadamiam

 

że od decyzji wydanej w dniu 30 marca 2020 r. nr SG.IV.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej słupowej STSkpo 12/12/160 na działce ewidencyjnej nr 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój. Dnia 15.04.2020 r. (data wpływu do urzędu) wpłynęło odwołanie przekazane przez SKO w Opolu.

 

Każda strona postępowania ma prawo zapoznać się z wniesionym odwołaniem i wypowiedzieć, co do jego treści.

 

W związku, iż odwołanie od decyzji wpłynęło bezpośrednio do SKO w Opolu, a nie za moim pośrednictwem zgodnie z art. 129 § 1 KPA, akta sprawy zostaną w dniu 22.04.2020 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Opolu.

 

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/            

Barbara Zając   

 


INFORMACJA

 

Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID – 19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów, od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Ostatecznie strona może wnieść odwołanie od decyzji w terminie 14 dni od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID – 19.


 

Wójt Gminy Pokój                                                                                                                                                    Pokój, 30.03.2020 r.
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

SG.IV.6733.1.2020

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293) zawiadamia strony postępowania, że dnia 29 stycznia 2020 r. na wniosek Tomasza Michalczyka oraz Matiasa Rink, reprezentowanych przez pełnomocnika Radcę Prawnego Michała Brzeszczak /anonimizacja danych osobowych/

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego

pn: „Budowa stacji transformatorowej słupowej STSkpo 12/12/160 na działce ewidencyjnej numer 275 k.m. 2, obręb Fałkowice,gmina Pokój

po uzyskaniu wymaganych uzgodnień, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla w/w przedsięwzięcia o nr SG.IV.6733.1.2020.

    Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

    Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

    W związku z powyższym 14 dniowy termin przysługujący stronom postępowania na złożenie odwołania liczony jest po upływie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego zawiadomienia.

    Dokumentacja sprawy znajduje się w Urzędzie Gminy Pokój, w Referacie Strategii Gminnej, pok. Nr 41. Urząd Gminy Pokój czynny jest w godzinach: pn od 8-17, wt - czw od 7.30-15.30, pt od 7:30-14:00

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

2. Na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl
3. W sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

 

  Wójt Gminy Pokój
                         /-/            
                                                         Barbara Zając 
  


 

Wójt Gminy Pokój                                                                                                                                                    Pokój, 11.03.2020 r.
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

SG.IV.6733.1.2020                                                                                                                                              

OBWIESZCZENIE
o zebraniu materiału dowodowego


 Zawiadamiam, iż w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wniosku Tomasza Michalczyka oraz Matiasa Rink złożonego przez pełnomocnika Radcę Prawnego Michała Brzeszczak, /anonimizacja danych osobowych pełnomocnika/, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji transformatorowej słupowej STSkpo 12/12/160 na działce ewidencyjnej numer 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój.  Stosownie do art. 106 kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256), tutejszy organ wystąpił w dniu 18.02.2020 r. z projektem decyzji nr SG.IV.6733.1.2020 do uzgodnienia do Starosty Powiatu Namysłowskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządu Powiatu Namysłowskiego,  Geologa Wojewódzkiego, o których mowa w art. 53 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca z 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz., 293). Organy, do których zwrócono się o zajęcie stanowiska, w terminie 2 tygodni i 21 dni (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu) od dnia doręczenia nie zgłosiły sprzeciwu. W związku z tym Urząd Gminy Pokój zakończył postępowanie dowodowe w przedmiotowej sprawie i przystąpi do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego.
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ), organ administracji zobowiązany jest, przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, do wysłuchania wypowiedzi stron co do prowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wypełniając stosowny obowiązek należytego wyczerpującego informowania stron, uprzejmie przypominam, iż wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z  racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
Mając na uwadze powyższe oraz art. 73 § 1 k.p.a. informuję, iż z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie tut. Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w godzinach pn. od 8:00 do 17:00, wt. - czw. od 7:30 do 15:30, pt. od 7:30 do 14:00, biuro nr 41 oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.   


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla w/w inwestycji podaje się do publicznej wiadomości:
1. Na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój.
2. Na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl.
3. W sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.


Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


                    
                                            Wójt Gminy Pokój
                         /-/            
                                                         Barbara Zając 
  


Wójt Gminy Pokój                                                                                                                                                     Pokój, 14.02.2020r.
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój

SG.IV.6733.1.2020   

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego


                                                                                                             

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Wójt Gminy Pokój zawiadamia strony postępowania, że w dniu 29.01.2020r. zostało wszczęte postępowanie, na wniosek Tomasza Michalczyka oraz Matiasa Rink, reprezentowanych przez pełnomocnika Radcę Prawnego Michała Brzeszczak /anonimizacja danych osobowych pełnomocnika/ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn: Budowa stacji transformatorowej słupowej STSkpo 12/12/160 na działce ewidencyjnej numer 275 k.m. 2, obręb Fałkowice, gmina Pokój.


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla w/w inwestycji podaje się do publicznej wiadomości:
1. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,
2. na stronie internetowej BIP Gminy Pokój bip.gminapokoj.pl,
3. w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,

Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

 
Pouczenie


Zgodnie z  art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego  przysługuje stronie postępowania prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek,kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Strona może się z zapoznać z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój w godzinach pn. od 8:00 do 17:00, wt.- czw. od 7:30. do 15:30, pt. od 7:30 do 14:00, biuro nr 41. Przeglądanie akt sprawy proszę wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie, nr tel. 77 469 30 85 wew. 41. Strona ma możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie.
W myśl art. 32-33 Kpa - Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny,rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.  Zgodnie z art. 40§ 1-5 Kpa pismo doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela doręcza się temu przedstawicielowi. Strona ma prawo ustanowić pełnomocnika wtedy pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Strona ma możliwość złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie. Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.  Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności Organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Zgodnie z art. 57 Kpa termin uważa się bowiem za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego lub złożone w polskim urzędzie konsularnym, a także w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Zgodnie z art. 41. § 1. Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Zgodnie z art. 37 kpa, jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1, a także jeśli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy wówczas stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Proszę również zapoznać się z klauzulą informacyjną o gromadzeniu, przetwarzaniu, udostępnianiu danych osobowych zawierającej informacje o administratorze danych osobowych, zakresie przetwarzania danych osobowych i uprawnieniach z tym związanych pod adresem: http://bip.gminapokoj.pl/3723/2191/klauzula-informacyjna.html

                                    Wójt Gminy Pokój
                                      /-/            
                                       Barbara Zając