Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II. 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

kanalizacja _logo.png

 

Informacja o wyborze:DOCWybór najkorzystniejszej oferty 27.02.2020.doc


Informacja z otwarcia: DOCinformacja z otwarcia 20.02.2020.doc


Zapytanie ofertowe dla zamówienia
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II”

W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2019 r. poz. 1843) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej przy realizacji inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II”

Rodzaj zamówienia: usługi

Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Główny kod: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

1. Zakres nadzorowanych robót w ramach przedmiotowego zadania obejmuje prace:

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania pn. Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami ” w ramach projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II”. Zadanie stanowi część projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II”. Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 , który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie nr RPOP.05.04.00-16-0004/18-00 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Działanie 5.4- Gospodarka wodno-ściekowa

Zakres budowy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym obejmuje: zgodnie z załączonymi mapami odcinek od pompowni P-1 w miejscowości Zieleniec do studni S-297 (działka ew. Nr 110/1), do studni S-300 (działka ew. Nr 297/4), łącznie pompowniami ścieków P-2, P-3, P-4, a także przepompownią Pd-1

-Przepompownie P-2,P-3, P-4 wykonana z polimerobetonu o średnicy wewn. 1400 mm wraz z zasilaniem elektroenergetycznym, z wyposażeniem w rozdzielnie, szafy zasilająco-sterownicze ze sterownikami na warunkach wskazanych przez Ekowod Sp. zo.o. w Namysłowie. Technologie informacyjno -komunikacyjne wykorzystane będą w monitorowaniu i zarządzaniu pracą przepompowni, korzystać z niej będą operatorzy systemu kanalizacyjnego.

Stan pracy pompowni zostanie zobrazowany na wewnętrznej tablicy synoptycznej. Zastosowany zostanie sterownik ze zintegrowanym modułem GPRS, dane o pracy przepompowni wysyłane będą drogą komunikacji GSM/GPRS do centrum operatorskiego z systemu wizualizacji. Dzięki temu użytkownik ma przejrzystość stanu obiektu i możliwość zdalnej diagnostyki W tym przypadku istnieje również możliwość zdalnego sterowania pompami. Ze względu na włączenie przepompowni do istniejącego zewnętrznego systemu SCADA sterowanie przepompowni należy zrealizować w oparciu o sterownik przemysłowy kompatybilny z zainstalowanymi w pracującym istniejącym systemie, Siemens serii S7-1200, CPU 1214C, lub wyższy wraz z modułami rozszerzeń oraz sterownik komunikacyjny GPRS kompatybilny z zastosowanym w istniejącym systemie Cellbox U3, zapewniający kompatybilną komunikację i przesyłanie danych do systemu SCADA. Komunikacja RS232/ RS485. Protokół komunikacyjny ModBUS RTU. Możliwość wykonywania rozkazów zdalnych: start/stop pompowni, skasuj alarm włamania, skasuj alarm zbiorczy, zdalne kasowanie liczników włączeń i czasu pracy pomp (wyłączenie w trybie serwisowym), opcjonalnie na życzenie Użytkownika musi istnieć możliwość dodania innych rozkazów. Autoryzacja dostępu do nastaw na poziomie: „operator” (tylko odczyt) i „serwis” po podaniu hasła z panelu operatorskiego, Sterownik powinien umożliwiać podłączenie przepływomierza. Transmiter powinien posiadać 2 gniazda SIM i opcjonalnie obsługę 2 kart SIM niezależnych operatorów (bez dodatkowej dopłaty). Transmiter powinien automatycznie, niezależnie od sterownika nawiązywać sesję GPRS oraz posiadać konfigurowalny mechanizm autodiagnostyki sieci GPRS. Dostawca kart telemetrycznych pracujących w APNie zamkniętym powinien zapewnić wymiennie karty operatorów. PLUS GSM, ORANGE przynależnych do jednego APNu. O doborze końcowym karty telemetrycznej danego operatora dla obiektu będzie decydować jakość zasięgu radiowego sieci GSM. Wymagania dot. teletransmisji umożliwiające zachowanie funkcjonalności systemu SCADA. Zdalne sterowanieSystem telemetrii powinien posiadać następujące funkcje podlegające zdalnemu sterowaniu:Załączanie i wyłączanie powiadamiania SMS, Kasowanie awarii, Ustawianie poziomów: poziomu minimalnego sondy, poziomu wyłączenia pomp, poziomu włączenia pojedynczej pompy, poziomu dołączenie drugiej pompy, Możliwość zdalnego niezależnego blokowania i odblokowywania każdej z pomp pompowni oraz włączania i wyłączania jednoczesnej pracy dwóch pomp.

-roboty w zakresie odbudowy nawierzchni drogowych.

Szczegółowy zakres robót budowlanych określają dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz przedmiar robót.

Przedmiot nadzoru to zamówienie publiczne zamieszczone pod adresem:

http://bip.gminapokoj.pl/4424/879/przetarg-nieograniczony-budowa-kanalizacji-sanitarnej-w-zielencu-etap-iibudowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-grawitacyjnej-i-cisnieniowej-z-przykanalikami-i-przepompowniami-cpv-45231300-8-45232423-3-45231000-545111200-0.html

2. Zakres obowiązków

Do obowiązków Inspektora należy pełny zakres czynności określonych w przepisach z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2016r. Poz.290 z póżn. zm.) w tym:

Nadzór nad wykonaniem robót, kontrola i ocena zgodności robót z dokumentacją projektową robót w tym m.in.

 1. uczestnictwo w procesie przekazania budowy

 2. reprezentowanie inwestora na budowie, szczególnie w zakresie kontroli nad robotami, poprzez obecność na budowie, a także podczas wizyt kontrolnych instytucji dotującej przedmiotowe zadanie (obecność będzie potwierdzona wpisem na listę pobytów na budowie); Wymagany pobyt na budowie minimum 1 raz w tygodniu i dodatkowo jeśli wymaga tego sytuacja na wezwanie Wykonawcy robót budowlanych oraz na wezwanie Inwestora

 3. sprawowanie kontroli prowadzonych robót w zakresie:

-zgodności ich realizacji z dokumentacja projektową i Ustawą Prawo Budowlane, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

-dotrzymania terminów realizacji;

d) ochrona interesu Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych;

e) zgłaszanie projektantowi i Zamawiającemu zastrzeżeń do dokumentacji projektowej wniesionych przez wykonawcę robót i dokonania z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień;

f) uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez wykonawcę robót, szczególnie wtedy, gdy zmiany mogą skutkować zmianą zakresu rzeczowego określonego umową;

g) wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzanych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów i materiałów budowlanych;

h) sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie

i) żądanie od kierownika budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę

j) kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dziennika budowy oraz dokumentacji budowy, prawidłowego gromadzenia atestów materiałów, orzeczeń o jakości materiałów, kontrolnych wyników badań i innych dokumentów stanowiących załączniki do odbioru robót;

k) potwierdzenie ilościowe i jakościowe robót zanikających i ulegających zakryciu, po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia ;

l) weryfikacja i potwierdzenie sporządzonych przez Wykonawcę obmiarów faktycznie wykonanych robót, a następnie sprawdzenie kosztorysów powykonawczych , pod względem rachunkowym i merytorycznym ( w terminie 5 dni od daty otrzymania)

m) potwierdzenie wystąpienia robót nie ujętych, omyłkowo przez Zamawiającego w przedmiarze robót przekazanym Wykonawcy w ramach postępowania przetargowego, lecz ujętych w przekazanej dokumentacji projektowej i STWiOR (oszacowanie ilości i wartości tych robót);

n) potwierdzenie konieczności wykonania ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych przez podpisanie protokołu konieczności (określającego m.in. zakres robót oraz szacunkową ich wartość), zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym szczególnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych; oraz ich nadzorowanie w ramach ceny umownej, tj. bez dodatkowego wynagrodzenia;

o) potwierdzenie wystąpienia robót zaniechanych i sporządzanie na tą okoliczność protokołu z oszacowaniem ilości i wartości tych robót;

p) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez organy nadzoru budowlanego, przedstawicieli Instytucji współfinansującej i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli;

r) zatwierdzenie końcowego rozliczenia budowy;

Udział w odbiorach i naradach:

 1. sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;

 2. weryfikacja pod względem prawidłowości i kompletności dokumentów wymaganych do odbioru przygotowanych przez Wykonawcę dla Zamawiającego oraz dla PiNB w celu uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

 3. zgłoszenie gotowości inwestycji do odbioru;

 4. udział w odbiorach;

e) udział w naradach roboczych na budowie, które Zamawiający organizował będzie z częstotliwością uzależnioną od postępu robót, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie częściej niż jeden raz w tygodniu (za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych).

f) bieżące informowanie Zamawiającego o postępie robót, opracowywanie dla Zamawiającego informacji ze zrealizowanego zadania inwestycyjnego w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca za poprzedni miesiąc, podając procentowo zaawansowanie robót każdego z asortymentów, będących elementem rozliczenia Wykonawcy robót z Zamawiającym.

g) udział w przeglądach gwarancyjnych przed upływem terminów rękojmi i gwarancji (Wykonawca robót udzieli 85 miesiące gwarancji na roboty budowlane).

Inspektorowi nie wolno bez zgody Zamawiającego wydawać Wykonawcy robót budowlanych poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nieobjętych umową o roboty budowlane, bez pisemnej zgody Zamawiającego.

5.Termin realizacji zadania Nadzoru

Termin realizacji robót budowlanych przewiduje się do 10.08.2020 r. i do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych.

6. Sposób obliczenia ceny

a) Przedmiot zamówienia określa opis w niniejszym zapytaniu oraz dokumentacja techniczna

b) Obowiązująca formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

c) Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zadania w zapytaniu ofertowym i dokumentacji technicznej.

d) Wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym: wynagrodzenie inspektorów, koszty dojazdu na budowę, koszty ewentualnych noclegów, diet itd. W okresie realizacji inwestycji oraz w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji.

e) Wykonawca obliczy cenę netto wszelkich kosztów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz należny podatek VAT. Suma ceny netto +podatek VAT będzie stanowiła cenę oferty.

f) Zastosowanie przez Wykonawcę procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z przepisami o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego spowoduje odrzucenie oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem VAT, do oferty musi dołączyć stosowne oświadczenie.

g) Cena oferty musi być podana cyfrą (należy ja zaokrąglić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) oraz słownie.

7.Rozliczenie

a) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

b) Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone będzie na podstawie końcowego protokołu odbioru robót.

c) Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę wszystkich prac w ramach
nadzoru inwestorskiego oraz potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu w ramach przedmiotowego zadania.

8. Ocena ofert

a) Zamawiający przy wyborze oferty, będzie kierował się jednym kryterium tj. najniższą ceną, jaka zostanie zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę.

cena – 100%” , która dokonywana będzie w niżej określony sposób:

 1. maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów: C = 100 pkt.;

 2. oferta z najniższą oferowaną ceną otrzyma 100 pkt.;

 3. każda inna oferta otrzyma ilość punktów wynikającą z wyliczenia wg wzoru:

Najniższa cena oferty

C = ------------------------------------ x 100 x 100 %

Cena oferty badanej

b) Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona na załączonym wzorze oferty.

c) Wykonawca przed podpisaniem umowy wykaże, że dysponuje osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:min.1 osobą uprawnioną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- Uwierzytelnione kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia oraz uwierzytelnioną kserokopię aktualnego zaświadczenia o przynależności, wskazanej osoby, do właściwej izby samorządu zawodowego. Na podstawie złożonych dokumentów Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganego warunku według formuły : spełnia – nie spełnia.
Osoby, o których mowa powyżej powinny posiadać uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi - zgodnie z wymogami określonymi przepisami prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, oraz być członkami właściwej izby samorządu zawodowego lub innej organizacji, o ile przepisy prawa kraju, w którym osoba uzyskała właściwe uprawnienia, wymagają członkostwa w izbie samorządu zawodowego lub innej organizacji do wykonywania zawodu regulowanego.
Osobami / kandydatami na stanowiska wymienione powyżej mogą być obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którym - zgodnie przepisami dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7.9.2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - uznano kwalifikacje zawodowe lub uznaje się kwalifikacje przez właściwe organy w Polsce.

9.Sposób przygotowania oferty, złożenie i otwarcie

Należy wypełnić załączony formularz ofertowy Załącznik nr 1 i dołączyć potwierdzający dysponowanie odpowiednimi osobami Załącznik nr 2 i załącznik nr 3 i stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru. Wzory formularzy: DOCzapytanie_16_02_2020.doc

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Pokój, 46-034 Pokój (pokój nr 11, (parter,sekretariat) lub przesłać na adres: Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój do dnia 20.02.2020 do godz. 9:00 (liczy się data wpływu do Urzędu) . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2020 do godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Gminy Pokój w Sali Narad

10. Osoby do kontaktu:

 1. Pani Hadamik Agnieszka - tel. 774693080 wew. 31, fax 774693080 wew. 22 , od pon. - pt., w godz. pracy urzędu; e-mail: .hadamik@gminapokoj.pl

 2. Pani Ptaszek Joanna- tel. 774693080 wew. 31, fax 774693080 wew. 22 , od pon. - pt., w godz. pracy urzędu; e-mail:

Zapytanie ofertowe z załącznikami :

DOCzapytanie_16_02_2020.doc