Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnienia raportu dla przedsięwzięcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. przedsięwizęcia pn. Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.09.2019/2020

                                                                                                                                                                  Pokój, 17 lutego 2020 r.


 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wezwaniu inwestora do uzupełnienia przedłożonego raportu

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096) Wójt Gminy Pokój

 

zawiadamia

strony postępowania, że w dniu 10 lutego 2020 r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa fermy drobiu w Fałkowicach, gm. Pokój” usytuowanej na działkach nr 275 i 276, obręb Fałkowice Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu - Organ właściwy do uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonego z wnioskiem o wydanie ww. decyzji raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w następującym zakresie:

 1. zweryfikować obliczenia zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, wraz z rozkładem graficznym tych stężeń, z uwzględnieniem emisji z projektowanych zbiorników na ciekłe nawozy naturalne pochodzące z procesu mycia kurników,

   

 2. wyjaśnić, czy padłe sztuki magazynowane w projektowanym urządzeniu chłodzącym będą przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom,w ciągu:

 • 24 godzin, od stwierdzenia padnięcia, w okresie letnim

 • 48 godzin, od stwierdzenia padnięcia, w okresie zimowym

     3. podać szczegółowe informacje na temat sposobu ograniczenia emisji odorów pochodzących z planowanej fermy (wskazać wszystkie źródła emisji substancji odrowych oraz sposoby redukcji ich uciążliwości),

    4. wyjaśnić, czy projektowane zbiorniki na gaz LPG będą podziemne, czy naziemne,

   5. wyjaśnić rozbieżności dotyczące wysokości wylotowej projektowanych silosów ( na str. 80 raportu podano, że wysokość ta będzie wynosić 1,2 m, natomiast na str. 87 raportu wskazano wysokość 1,5 m) ,

  6. wyjaśnić czy studnia stanowiąca własne źródło zaopatrzenia fermy w wodę jest istniejąca czy projektowana. Podać dane techniczne ww. studni,

  7. Zgodnie z informacją zamieszoną w raporcie ooś, eksploatacja fermy drobiu będzie źródłem powstawania ciekłego nawozu naturalnego, który wykorzystywany będzie do nawożenia pól. Przedstawić sposób zagospodarowania ww. nawozu na wypadek braku wystarczającego areału przeznaczonego do nawożenia.

Termin przedłożenia ww. uzupełnienia wyznaczono do dnia 10.03.2020 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu poinformował również, że niedokonanie ww. uzupełnień we wskazanym terminie spowoduje konieczność kontynuowania procedury administracyjnej i zajęcie stanowiska w sprawie w oparciu o istniejący materiał dowodowy.

Ponadto podał, że zgodnie art. 36 ww. ustawy kpa przedmiotowy wniosek uwagi na konieczność jego uzupełnienia w przedstawionym zakresie nie może być załatwiony w terminie określonym w art. 77 ust. 6 ustawy OOŚ. Przewiduje się, że wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego raportu.

Równocześnie informuję, że zgodnie z zapisami art. 37 kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:

 • nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie zgodnie z art. 36 § 1

 • postępowanie jest prowadzone dłużnej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Ponaglenie wnosi się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, t.j. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

  Zgodnie z art. 74, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081) ..."jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi: Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z ww. ustawą "stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem".

W związku z powyższym informacje o kolejnych etapach postępowania będą podawane stronom postępowania na bieżąco poprzez ich obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicach ogłoszeń.

Stronami postępowania w przedmiotowej sprawie są właściciele następujących działek ewidencyjnych:

Lp.

nr działki

obręb

 1.  

130

Fałkowice

 1.  

272

Fałkowice

 1.  

273

Fałkowice

 1.  

280

Fałkowice

 1.  

274

Fałkowice

 1.  

281

Fałkowice

 1.  

275

Fałkowice

 1.  

276

Fałkowice

 1.  

277

Fałkowice

 1.  

278

Fałkowice

 1.  

279

Fałkowice

 1.  

382

Fałkowice

 1.  

126/2

Fałkowice

 1.  

125

Fałkowice

 1.  

126/1

Fałkowice

 1.  

127

Fałkowice

 1.  

128

Fałkowice

 1.  

383/1

Fałkowice

 1.  

271

Fałkowice

 

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 17.00, wt. – czw.. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 - 14.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie-pod nr tel. 774693085 wew. 40.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

 

                                                                                                                          Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                     /-/

                                                                                                                             Barbara Zając

 

Otrzymują:

 1. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Fałkowice oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Fałkowice

  3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

 2. a/a

Metryczka
 • wytworzono:
  17-02-2020
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  17-02-2020 12:38
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 182
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl