Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

„Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”

Zamówienie publiczne „Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.”


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b690d13f-33ac-4579-922e-f4540a508939

Informacja o unieważnieniu postępowania w części I:PDFUnieważnienie postępowania.pdf (603,19KB)

Informacja o unieważnieniu czynności:PDFUnieważnuienie czynności oceny ofert.pdf (518,42KB)


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzucenie ofert:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert 8.04.2020.pdf (2,84MB)

SIWZ:

DOCSIWZ (3)ZKP.doc (428,00KB)

załączniki:

[file,id_cms='18556',type='attachment']  nieaktualny załącznik

XLSFormularz asortymentowo_ilościowo_cenowy zał. nr 1 do SWIZ pakiety od 1 do 12 z 20.02.2020.xls (217,00KB) Uwaga zaktualizowano załącznik

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ (1)_ZKP.docx (31,64KB)
DOCX2_Formularz Ofertowy _ zkp.docx (56,38KB)
DOC3_Oświadczenie_Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia _ZKP.doc (61,50KB)
DOC4_- Informacja dot. danych osobowych_(RODO ZKP.doc (74,50KB)
DOC5_Oświadczenie.dot. przynależności do tej samej_Grupy Kapitałowej _ZKP.doc (80,00KB)
 

ogłoszenie:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a4aeb392-cc1b-4ea2-af94-ac94710aa954


Informacja z otwarcia ofert

PDFinformacja z otwarcia ofert z 27.02.2020.pdf (110,16KB)


Pokój, 27.02.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na„,,Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.” w  cz. 10, 11, 12

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający "Zakład Komunalny Pokój" Sp. z o.o. informuje, że  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na„,,Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.” w  cz. 10, 11, 12, ponieważ  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Agata Chmura

/-/ Prezes Zarządu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   Pokój, 4.03.2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na„,,Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.” 

w  cz. 2
 

Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający "Zakład Komunalny Pokój" Sp. z o.o. informuje, że  unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na„,,Zakup wraz z sukcesywną dostawą artykułów żywnościowych (produktów spożywczych) dla potrzeb Kuchni Centralnej działającej przy „Zakładzie Komunalnym Pokój” Sp. z o.o. do 28.02.2021 r.” w  cz. 2, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie zamierza zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Agata Chmura

/-/ Prezes Zarządu

PDFinformacja o unieważnieniu postepowania cz. 2 z 4.03.2020.pdf (24,44KB)