Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu inwestcyji na środowisko w związku z trwającym postępowaniem administracyjnym

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.08.2019/2020

                                                                                                                                                                        Pokój, 2 marca 2020 r.


 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

strony postępowania, że w dniu 20 lutego 2020 r. w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana projektu budowlanego pt. przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurnik niosek s silosami paszy (obiekt nr 1,2 I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m. 2, obręb Fałkowice, gm. Pokój (do zmiany pozwolenia na budowę Starosty Namysłowskiego nr AB.6740.46.161.2013 z dnia 14.06.2013 r. )-instalacji doi chowu i hodowli ku nieśnych w licznie nie mniejszy niz 210 DJP Gospodarstwa Rolnego "FAŁKOPOL" Waldemar Cieplik, 46 - 034 Fałkowice 109- Marszałek Województwa Opolskiego - Organ właściwy do uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonego z wnioskiem o wydanie zmiany ww. decyzji aneksu do raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko w następującym zakresie:

 1. w zakresie gospodarki odpadami o:

  • dookreślenie miejsca magazynowania odpadów o kodach 15 01 02 i 15 01 06,

  • dookreślenie sposobu magazynowania odpadów o kodach: 15 02 03 i 16 02 14,

  • dookreślenie czy instalacja do spopielania produktów zwierzęcych objęta jest przedmiotowym postępowaniem, bowiem zgodnie z uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn." zmiana projektu budowlanego pt. przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurniki niosek z silosami paszy (obiekt 1,2 -I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m. 2, obręb Fałkowice, gm. Pokój" z 22.05.2018 r. (dotyczy sprawy nr DOŚ-III.7220.6.2018.AKa) instalacja ta nie była objęta postępowaniem, natomiast w aktualnym "aneksie do ww. raportu" zostały ujęte odpady powstające na skutek spopielania szczątków zwierzęcych,

  • dookreślenie w jakim przypadku, w jaki sposób i przez kogo odpad o kodzie 19 01 02 będzie wykorzystywany jako nawóz pomagający w zakwaszaniu gleby,

  • wyjaśnienie czy inwestor wnioskuje również o rozszerzenie możliwości zagospodarowania odpadów pochodzenia zwierzęcego, bowiem w aktualnej decyzji środowiskowej "odpady pochodzenia zwierzęcego będą magazynowane w zamkniętym pojemniku usytuowanym w chłodzonym magazynie, a następnie przekazywane będą do unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami", natomiast z treści raportu wynika, że padłe kury będą również spalone w piecu. Zatem w raporcie..." należy przedstawić sposób zagospodarowania ww. produktów osobno dla stłuczek jajek i osobno dla padłego drobiu.

2. w zakresie emisji do powietrza:

 • informacje, czy nastąpiły zmiany w emisji substancji wprowadzanych do powietrza planowanej instalacji-dotyczy okresu od momentu uzyskania decyzji Wójta Gminy Pokój o środowiskowych uwarunkowaniach nr SG.VI.6220.07.2013/2018 z 31 października 2018 r. W obecnie przedłożonym aneksie do raportu dokonano charakterystyki ogólnej przedsięwzięcia oraz źródeł emisji pyłów i gazów do powietrza w tym określono wielkość emisji dla poszczególnych źródeł emisji. Porównując dokumentację (raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia z roku 2018) będąc podstawa do wydania ww. decyzji środowiskowej z dokumentacją obecnie w posiadaniu organu (aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia opracowany w grudniu 2019 r.) wynika, że dokonano ponownej analizy wyników obliczeń rozprzestrzeniania eis zanieczyszczeń do powietrza i przedstawiono ich wyniki w tabeli 14 na stronie 51aneksu. Przedstawione w niej wartości różnią się od tych przedstawionych w raporcie z roku 2018. Dlatego tez należy wyjaśnić w jakim celu były wykonywane ponowne obliczenia (co było ich powodem) i należy je do aneksu dołączyć. Ponadto poziomy tła przedstawione w dokumentacji dotyczą aktualnego stanu jakości powietrza z 2018 r. i wynikają z pisma WIOŚ z dnia 7 lutego 2018 r. którego nie dołączono do dokumentacji. Aneks do raportu został złożony w styczniu 2020 r. wraz z dokumentacją sporządzoną w grudniu 2019 r. dlatego tez trudno zgodzić się z tym, że ww. tło jest aktualne. W związku z tym koniecznym jest przedstawienie aktualnego stanu jakości powietrza i uwzględniając go przeprowadzić ponowną analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń do powietrza.

 • przedstawienie dowodu potwierdzającego, że wielkość emisji z procesu dostawy paszy nie będzie przekraczać 50 mg/m3

Termin przedłożenia ww. uzupełnienia wyznaczono do dnia 31.03.2020 r.

Stronami postępowania w przedmiotowej sprawie są właściciele następujących działek ewidencyjnych:

Lp.

nr działki

obręb

 1.  

261

Lubnów

 1.  

67/1

Lubnów

 1.  

66

Lubnów

 1.  

63

Lubnów

 1.  

75

Lubnów

 1.  

74

Lubnów

 1.  

73

Lubnów

 1.  

71

Lubnów

 1.  

70/2

Lubnów

 1.  

69

Lubnów

 1.  

62

Lubnów

 1.  

61

Lubnów

 1.  

65

Lubnów

 1.  

228

Fałkowice

 1.  

224

Fałkowice

 1.  

197

Fałkowice

 1.  

196

Fałkowice

 1.  

225

Fałkowice

 1.  

226

Fałkowice

 1.  

135

Fałkowice

 1.  

50

Osiek Duży

 1.  

101

Osiek Duży

 1.  

106

Osiek Duży

 1.  

104

Osiek Duży

 1.  

105

Osiek Duży

 1.  

108/1

Osiek Duży

 1.  

123

Osiek Duży

 1.  

124

Osiek Duży

 1.  

129

Osiek Duży

 

W związku z powyższym informacje o kolejnych etapach postępowania będą podawane stronom postępowania na bieżąco poprzez ich obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Pokój oraz tablicach ogłoszeń.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

Z dokumentacją sprawy, w tym ww. wezwaniem Marszałka Województwa Opolskiego rn DOŚ-iii.7220.6.2020.AKa z dnia 20.02.20 r. można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 17.00, wt. – czw.. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 - 14.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie-pod nr tel. 774693085 wew. 40.

Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

 

                                                                                                                                         Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                                     /-/

                                                                                                                                          Barbara Zając

 

Otrzymują:

 1. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:

  1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Fałkowice, Lubnów Osiek Duży oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Fałkowice

  3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

 2. a/a