Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustalenia zakresu raportu


SG.VI.6220.07.2013

                                                                                                                                              Pokój, 23 września 2013 r.

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2013, 267, j.t.) i art. 33 ust.1 pkt. 2, pkt. 3, pkt. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.),

 

Wójt Gminy Pokój zawiadamia, że:

 

            że 19 września 2013 r. zostało wszczęte na wniosek Gospodarstwa Rolnego „FAŁKOPOL” inż. Waldemar Cieplik z siedzibą  w Fałkowicach, gm. Pokój postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia p.n. „zmiana projektu budowlanego Pt. „Przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurniki niosek z silosami paszy (obiekt nr 1,2 – I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m. 2 , obręb Fałkowice, gm. Pokój” (do zmiany pozwolenia na budowę Starosty namysłowskiego nr AB.6740.46.161.2013 z dnia 14.06.2013 r.)-instalacji do chowu i hodowli kur nieśnych w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP Gospodarstwa Rolnego FAŁKOPOL Waldemar Cieplik, 46 – 034 Fałkowice 109”.

               Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

              Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   

            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                                            /-/

                                                                                                                                                      Barbara Zajac

 

 

 

 

Otrzymują:

1.        Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.        Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.        Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4.        a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: (2013-09-23)