Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie stron postępowania którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 1040, k.m. 3, obręb Domaradz o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia ooś

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.01.2019/2020

                                                                                                                                                                    Pokój, 18 marca 2020 r.

 

 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096) w związku z art. 73, 74, ust. 3b-3h) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081),  Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym do działki o nr 1040, k.m. 3, obręb Domaradz że 16 marca 2020 r., w toku postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek złożony przez Pana Michała Kozłowskiego działającego, przez pełnomocnika w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „zalesieniu ok. 1 ha działki nr 1041(obręb 0027 Domaradz) realizowanego w ramach: PROW 2014-2020-działanie 8. Inwestycje w rozwoju obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów -podziałanie 8.1 Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” planowanej do realizacji na działce o nr 1041, k.m. 3, obręb Domaradz, stanowiących własność prywatną wydane zostało postanowienie nr SG.VI.6220.01.2019 nakąłdające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: zalesienie ok. 1 ha działki nr 1041 (obręb 0027  Domaradz) realizowanego w ramach :PROW 2014-2020 działanie 8. Inwestycje w rozwoju obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów- poddziałanie 8.1Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionychoraz określony został zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, który należy sporządzić w zakresie zgodnym z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji na środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 2018, poz. 2081, ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na ochronę przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie.

     Na wdane postanowienie, służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 7 dni od dnia dokonania się obwieszczenia, t.j. po 14 dniu od dnia ogłoszenia , tj. w terminie: od 2 do 8 kwietnia 2020 r.

    Z pełną treścią postanowienia można zapoznać się Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – czw. 7.30 – 15.30, pt.7.30 - 14.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie.

            Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Z 2016, poz. 71) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -jako § 3, ust. 1, pkt. 89, lit c ) nieużytków lub innych niż orne użytków rolnych, znajdujących się na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy;

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

        Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017, poz. 1405) stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

            Działka o nr  1040, k.m. 3, obręb Domaradz, posiada dla Organu nieujawniony i nieuregulowany stan prawny.

       Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.  Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40) w godzinach pracy urzędu (tj. pn. 8.00 – 16.00, wt. – czw. 7.30 – 15.30, pt.7.30 - 14.30). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie.

                                                                          Pouczenie

            3f. Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

            3g. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której:

            1) dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone;

            2) nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

            3h. Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

            Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału
w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności Organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

            Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Zgodnie z Art. 49. kodeksu postępowanie administracyjnego § 1. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

AK/AK-2

 

                                                                                  Wójt Gminy Pokój

                                                                                              /-/

                                                                                   Barbara Zając

 

 

 

Otrzymują:

 1. osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, t.j. działki o nr 1040, k.m. 3, obręb Domaradz-strony postępowania
 2. a/a

 

 

      

           

 

 

 

 

 

           

           

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2020
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  18-03-2020 10:12
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 110
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl