Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na prowadzenie na terenie Gminy Pokój działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników nieczystości ciekłych

Zezwolenie na prowadzenie na terenie Gminy Pokój działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników nieczystości ciekłych


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, pok. nr 42 - I piętro
Telefon (77) 469-30-85 wew. 42
Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminy - stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Ochrony Przyrody, Ochrony Zabytków

Podstawa Prawna:

 • art. 7, ust. 1 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 t.j.)

Rozpoczęcie sprawy:

Na pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Pokój działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wypełniony zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 t.j.)
 2. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczeni zdrowotne lub społeczne
 3. udokumentowanie gotowości przyjęcia odpadów komunalnych stałych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach ( Dz. U. z  
 4. udokumentowanie gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną

Opłaty:

Za wydanie decyzji 107 zł

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Zakończenie sprawy:


Wydanie decyzji

Tryb odwoławczy:


Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój , w terminie 14 dni od daty jej doręczenia


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2008-08-18

 

Metryczka
 • opublikowano:
  19-08-2008 11:02
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  10-11-2010 13:35
  przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl