Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy:  Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher na terenie Gminy Pokój (CPV): 45.23.31.42.

       Pokój, 27.03.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
Dotyczy:  Cząstkowy remont dróg gminnych asfaltowych przy pomocy remontera typu patcher
na terenie Gminy Pokój


 
Gmina Pokój zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie cząstkowego remontu dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysów – remonterem typu patcher  na terenie Gminy Pokój.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cząstkowego remont dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysów – remonterem typu patcher  na terenie Gminy Pokój i będących własnością Gminy Pokój w ilości do 100 ton, przy czym 80 t do 30.04.2020 r., następne 20 t od 1.07.2020 do 30.09.2020 r., przy czym deklarujemy, że 80 ton to zamówienie podstawowe, a 20 ton jest dodatkowym ewentualnym do zrealizowania.
 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu cząstkowego dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej przy użyciu remontera. Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.42.

 REMONTERY KAŻDORAZOWO PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY I PO JEJ ZAKOŃCZENIU PODLEGAJĄ KONTROLI WAGOWEJ NA KOSZT WYKONAWCY. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego grysem i emulsją asfaltową w/w dróg gminnych przy śr. gł. dziur i wyboi 6 cm. Rozliczenie na podstawie rzeczywistej wagi masy wbudowanej w drogi, pomnożoną przez stawkę zaoferowanej ceniy w zł brutto za 1 tone

Integralną częścią zapytania jest: zapytanie ofertowe, projekt umowy, przedmiar

DOCzalacznik-nr-2-projekt-umowy (2).doc
DOCzał. 1 formularz ofertowy.doc

XLSzalacznik-nr-12-przedmiar-robot.xls
 

2. Termin wykonania zamówienia:
80 t do 30.04.2020r., następne 20 t od 1.07.2020 do 30.09.2020  r..


3. Cena:
Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.
Oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:
Najniższa cena
Cena oferowana x 100 = ilość punktów

4. Wymagane dokumenty:
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:
1. Formularz cenowy oferty.

5. Termin składania ofert:
Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) 
Sposoby składania ofert:
1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój  - sekretariat
3) pocztą elektroniczną na adres mailowy: drogi@gminapokoj.pl, fazem 77 469 30 97 wew. 22 w temacie oferta na patcher 2020
Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 3.04.2020 r. do godz. 12.00
Oferty, które wpłyną po terminie lub inaczej niż jest to ustalone w zapytaniu ofertowym nie będą podlegać ocenie.


6. Pozostałe informacje:
1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.
2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego :
Tel. 77 469-30-80, wew. 41, adres e-mail: drogi@gminapokoj.pl

 

                                                                                                                                                              /-/ Barbara Zając

                                                                                                                                                       Wójt gminy Pokój

 


Załącznik nr 1

Pieczątka oferenta                  

    ……………….. dnia, ………………...


    
Gmina Pokój
  ul. Sienkiewicza 8
 46-034 Pokój

 

OFERTA


Wykonawca:
    Nazwa: ………………………………………………………………………………….
    Adres: …………………………………...….....………………………………………..
    Nr telefonu, fax, e-mail………………………………………………………………...

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące cząstkowego remontu dróg gminnych przy użyciu emulsji i grysów – remonterem typu patcher  na terenie Gminy Pokój 

składamy ofertę o następującej treści:

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę brutto / tonę :……………………
    

Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki.

Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym                                 NIP ………………………………..

Termin realizacji zamówienia: 
80 t do 30.04.2020 r., następne 20 t od 1.07.2020 do 30.09.2020  r..

Jednocześnie oświadczam, że:
a) oferowane ceny zawierają wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i jest ofertą ostateczną.
b) oferuję następujące warunki płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Zamawiającego.
c) wykonam przedmiot zamówienia w terminie ustalonym w umowie.
d) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
e) posiadam stosowne uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane  niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
            
                                                                                 ………...…………...………………………..
                                                                                     data i podpis osoby upoważnionej


 

Informacja o wyborze oferty

 

Informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożył Mirosław Materak Zakład Usług Melioracyjnych i Budowlanych. Cena brutto za 1 tonę 455,10 zł.

 

Barbara Zając

Wójt Gminy Pokój