Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegajacego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465/1, obręb 0027

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.02.2020

                                                                                                                                                                           Pokój, 26 marca 2020 r.

 

Zawiadomienie poprzez obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

            Na podstawie art. 49, art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018, poz. 2096) w związku z art. 73, 74, ust. 3, pkt. 1), ust. 3a, pkt. 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

strony postępowania że 23 marca 2020 r. po uzupełnieniu braków formalnych wniosku z dnia 12 marca 2020 r. na wniosek Pana Krzysztofa Bazana, reprezentującego JK Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Namysłowie, przy Pl. Wolności 12 zostało wszczęte postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW w miejscowości Domaradz, działka nr 465/1, obręb 0027 Domaradz, powiat Namysłowski”

            Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019, poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko -jako § 3, ust. 1, pkt. 54), pkt. a) zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

dla którego jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

            Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

            Zgodnie z art. 74, ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018, poz. 2081) ..."jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi: Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Zgodnie z ww. ustawą "stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

            1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

            2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

          3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem".

            W związku z powyższym informacje o kolejnych etapach postępowania będą podawane do publicznej wiadomości na bieżąco poprzez ich obwieszczenie.

            Stronami postępowania w przedmiotowej sprawie są właściciele następujących działek ewidencyjnych:

Lp.

nr działki

obręb

 1.  

245

Domaradz

 1. 2

463/3

Domaradz

 1. 3

463/2

Domaradz

 1. 4

463/1

Domaradz

 1. 5

462

Domaradz

 1. 6

461/2

Domaradz

 1. 7

461/1

Domaradz

 1. 8

460/1

Domaradz

 1. 9

459

Domaradz

 1.  

455/4

Domaradz

 1.  

444

Domaradz

 1.  

436

Domaradz

 1.  

472

Domaradz

 1.  

468

Domaradz

 1.  

471

Domaradz

 1.  

473

Domaradz

 1.  

470

Domaradz

 1.  

474

Domaradz

 1.  

469/1

Domaradz

 1.  

469/3

Domaradz

 1.  

469/4

Domaradz

 1.  

468

Domaradz

 1.  

467/1

Domaradz

 1.  

467/3

Domaradz

 1.  

466/1

Domaradz

 1.  

467/2

Domaradz

 1.  

466/1

Domaradz

 1.  

466/2

Domaradz

 1.  

469/4

Domaradz

 1.  

490/2

Domaradz

 1.  

509

Domaradz

 1.  

510

Domaradz

 1.  

511/1

Domaradz

 1.  

511/2

Domaradz

 1.  

468

Domaradz

 1.  

512

Domaradz

 1.  

513

Domaradz

 1.  

518/5

Domaradz

 1.  

518/6

Domaradz

 1.  

514

Domaradz

 1.  

518/3

Domaradz

 1.  

518/7

Domaradz

 1.  

515

Domaradz

 1.  

517

Domaradz

 1.  

549/1

Domaradz

 1.  

589/1

Domaradz

 1.  

90/3

Domaradz

 1.  

90/4

Domaradz

 1.  

90/1

Zieleniec

 1.  

352

Zieleniec

 1.  

56

Zieleniec

 1.  

53

Zieleniec

 1.  

346

Zieleniec

 1.  

49/3

Zieleniec

 1.  

49/2

Zieleniec

                                                               Pouczenie

            3f. Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

            3g. Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której:

            1) dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone;

            2) nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

            3h. Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

            Jednocześnie informuję, iż stosownie do treści art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stronom przysługuje prawo brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wglądu w akta sprawy oraz sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.

             Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej (pok. Nr 40). Przeglądanie akt sprawy należy wcześniej uzgodnić z osobą prowadzącą postępowanie-pod nr tel. 774693085 wew. 11.

            Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności Organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

            Informuję o uprawnieniach wynikających z art. 10 § 1 Kpa wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

      

           

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

 

 

 

           

            Otrzymują:

 1. Inwestor
 2. strony postępowania poprzez obwieszczenie na:
  1. tablicy ogłoszeń Ug. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,
  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Domaradz, Zieleniec oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Domaradz, Zieleniec
  3. stronie internetowej Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,
 3. a/a
Metryczka
 • wytworzono:
  31-03-2020
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  31-03-2020 13:41
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • zmodyfikowano:
  07-04-2020 11:42
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 85
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl