Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania zmiany planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Wójt Gminy Pokój                                                                                                                                   Pokój, dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

SG.VI.6220.08.2019/2020

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

w formie Obwieszczenia

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

                  Wójt Gminy Pokój, działając na podstawie art. 33 ust. 1, pkt 1), 4), 5), 6), 7), 8),w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283)

 zawiadamia

społeczeństwo że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Zmiana projektu budowlanego pt. przebudowa z rozbudową istniejących budynków chlewni na kurnik niosek s silosami paszy (obiekt nr 1,2 I etap inwestycji) na działce nr 226, k.m. 2, obręb Fałkowice, gm. Pokój (do zmiany pozwolenia na budowę Starosty Namysłowskiego nr AB.6740.46.161.2013 z dnia 14.06.2013 r. )-instalacji doi chowu i hodowli ku nieśnych w licznie nie mniejszy niz 210 DJP Gospodarstwa Rolnego "FAŁKOPOL" Waldemar Cieplik, 46 - 034 Fałkowice 109

 przystąpił do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę aneksu do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

     Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko będzie obejmowała w szczególności:

 • weryfikację przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 •  uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnienia
 • zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Pokój, zaś Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. Marszałek Województwa Opolskiego oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach,

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania przez zainteresowanych uwag i wniosków w terminie 30 dni od dnia następnego od ukazania się obwieszczenia, czyli w terminie od  2 kwietnia 2020 r. do 2 maja 2020 r.

Przez ww. dokumentację sprawy zgodnie z zapisami ustawy rozumie się:

 • wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;
 • wymagane przez przepisy:

                       - postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,

                     - stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

            Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w Referacie Strategii Gminnej w godzinach pracy Urzędu określonych na stronie www.gminapokoj.pl - w zakładce aktualności, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.  

            Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2020, poz. 283, ze zm. ) informuję, że wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

            Wnioski i uwagi w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Pokój (pok. nr 11), przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, ustnie do protokołu w pokoju nr 40 Urzędu Gminy Pokój przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, której adresy i numery podane są na stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapokoj.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Pokój. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem ww. decyzji.

Uwagi lub wnioski złożone po ww. upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-04-2020
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • opublikowano:
  01-04-2020 13:55
  przez: Aleksandra Kołodziejczyk
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 130
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl