Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEGLĄDY BUDOWLANE CPV – 71356100-9

Pokój, dnia 20 maja 2020 r.


Informacja z wyboru ofert

 

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 8 maja 2020r. wpłynęło 14 ofert.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę P.U.H. PROJ-BUD Piotr Stolarski, ul. Norwida 25/3, 44-100 Gliwice cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 3098,00 zł brutto.
Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na wykonanie rocznych pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Pokój według wykazu.

Wójt Gminy Pokój

/-/           

Barbara Zając    

 


Pokój, dnia 8 maja 2020 r.

Wójt Gminy Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

SG.IV.7020.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV – 71356100-9 Usługi kontroli technicznej

Dotyczy: wykonania rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego budynków będących

w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu.

 

Gmina Pokój zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do oferty, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186 z późn. zm.).

1. Przedmiot zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do oferty i będących własnością Gminy Pokój, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019r., poz.1186 z późn. zm.). W przypadku budynków oświatowych ocena spełnienia wymagań budowlanych do prowadzonej działalności przedszkola, szkoły.

b) Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół w wersji papierowej oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów.

c) wartość końcowa zamówienia będzie obejmować tylko i wyłącznie obiekty wskazane przez Zamawiającego.

2. Termin wykonania zamówienia:

W ciągu trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

3. Cena:

Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.

Oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:

Najniższa cena

Cena oferowana x 100 = ilość punktów

4. Wymagane dokumenty:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Formularz cenowy oferty.

  2. Kopia aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach.

5. Termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami (kopia stosownych uprawnień).

Sposoby składania ofert:

1) pocztą elektroniczną na adres mailowy: , ug@gminapokoj.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 18.05.2020 r.

6. Pozostałe informacje:

  1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.

  2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

  3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego :

adres e-mail: d.wojczyk@gminapokoj.pl

7. Załączniki:

  1. Formularz cenowy oferty DOCzałącznik 1 wzor_oferty bud.doc

  2. Wzór umowy ODTzałącznik 2 wzór umowy bud.odt

  3. Wykaz budynków będących w zasobie Gminy Pokój ODTzałącznik 3 wykaz bud przegl bud.odt


 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając