Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE - PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE CPV - 71356100-9

Pokój, dnia 25 maja 2020r.

Informacja z wyboru ofert

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 14 maja 2020r. wpłynęło 13 ofert.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę FUH EL – WORLD Beata Siedlik, Owczary 74, 55-200 Oława, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 1 476,00 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków będących w zasobie Gminy Pokój według wykazu.

Wójt Gminy Pokój

/-/           

Barbara Zając    


Pokój, dnia 14 maja 2020 r.

SG.IV.7020.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

CPV - 71356100-9  Usługi kontroli technicznej

Dotyczy: wykonania pięcioletnich przeglądów elektrycznych budynków będących

w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu.

 

Gmina Pokój zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie pięcioletnich przeglądów elektrycznych budynków będących w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do oferty, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1186 z późn. zm.).

1. Przedmiot zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznej i piorunochronnej budynków będących w zasobie Gminy Pokój według załączonego wykazu stanowiącego załącznik nr 3 do oferty i będących własnością Gminy Pokój, zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz.1186 z późn. zm.).

b) Z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych budynków należy sporządzić protokół w wersji papierowej oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów a także wykonać schematy instalacji elektrycznej.

c) wartość końcowa zamówienia będzie obejmować tylko i wyłącznie obiekty wskazane przez Zamawiającego.

2. Termin wykonania zamówienia:

W ciągu dwóch miesiący od daty podpisania umowy.

3. Cena:

Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.

Oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:

Najniższa cena

Cena oferowana x 100 = ilość punktów

4. Wymagane dokumenty:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz cenowy oferty.

 2. Kopia aktualnych uprawnień w odpowiednich specjalnościach.

5. Termin składania ofert:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z załącznikami (kopia stosownych uprawnień).

Sposoby składania ofert:

1) pocztą elektroniczną na adres mailowy: d.wojczyk@gminapokoj.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 22.05.2020 r.

6. Pozostałe informacje:

 1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.

 2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego :

Tel. 77 469-30-80, wew. 41, adres e-mail: d.wojczyk@gminapokoj.pl

7. Załączniki:

 1. Formularz cenowy oferty DOCzałącznik 1 wzor_oferty elek.doc

 2. Wzór umowy ODTzałącznik 2 wzór umowy elek.odt

 3. Wykaz budynków będących w zasobie Gminy Pokój ODTzałącznik 3 wykaz bud przegl elek.odt


 

Wójt Gminy Pokój

/-/

Barbara Zając

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-05-2020
  przez: Dominika Wojczyk
 • opublikowano:
  14-05-2020 09:07
  przez: Dominika Wojczyk
 • zmodyfikowano:
  25-05-2020 09:34
  przez: Dominika Wojczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 161
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl