Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok

    Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego  w terminie do dnia 31 maja każdego roku jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

    Rada Gminy Pokój uchwałą Nr XLI/328/2018 z dnia 17.10.2018 r. przyjęła Roczny program współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, określający kierunki oraz formy współdziałania samorządu z w/w organizacjami. Projekt programu współpracy został poddany konsultacjom społecznym, zgodnie z zarządzeniem nr 33/2018 Wójta Gminy Pokój z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

    W dniu 28 grudnia 2018 r. Wójt Gminy Pokój ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań z zakresu:

 • przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

    W wyniku rozstrzygnięcia w/w konkursu dotacje na realizację zadań otrzymały:

1) Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, na prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – przyznana dotacja w wysokości 5 000,00 zł;
2) Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, na prowadzenie działalności z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przyznana dotacja w wysokości 60 000,00 zł.

    Sprawozdania z realizacji zadań zostały przekazane w terminie.

    Wprowadzenie i realizacja Programu służyły umacnianiu lokalnych działań, stworzeniu warunków do powstawania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych oraz zwiększeniu aktywności społecznej mieszkańców.

    Do tutejszego Urzędu Gminy nie wpłynęły żadne zastrzeżenia i uwagi co do realizacji programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.

Barbara Zając   

Wójt Gminy Pokój


Pokój,  14 maja 2020  r.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-05-2020
  przez: Elżbieta Kuklok
 • opublikowano:
  15-05-2020 10:47
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Wójt Gminy Pokój
  odwiedzin: 85
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl