Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.20.2020 Wójta Gminy Pokój z dnia 20 maja2020 roku w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Zakładu Komunalnego Pokój Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pokoju

Zarządzenie Nr OR.I.0050.20.2020
Wójta Gminy Pokój
z dnia 20 maja2020 roku

w sprawie wniesienia aportu rzeczowego do Zakładu Komunalnego Pokój Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pokoju

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm) oraz § 3 ust. 2 uchwały Nr XXXVII/308/2018 Rady Gminy Pokój z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy Pokój udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, zarządzam co następuje:

§ 1.

Wnieść do Zakładu Komunalnego Pokój Spółki z o.o. w Pokoju wkład niepieniężny (aport rzeczowy) w postaci samochodu osobowego marki Opel Vivaro o numerze rejestracyjnym ONA 13707.

§ 2.

Z wartości samochodu ogółem, kwotę 35.000,00 zł ,( słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) przeznacza się na zwiększenie wartości nominalnej udziałów z kwoty 2.850 zł za jeden udział do kwoty 3.200 zł za jeden udział.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Barbara Zając  
/-/            
Wójt Gminy Pokój