Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ogłoszenie ustnego przetargu nieograniczonego na zbycie prawa własności dz ew. nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, jednostka ewidencyjna Pokój, powiat. Namysłowski.KW OP1U/00071366/1.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. Poz. 1490). 


 

Wójt Gminy Pokój

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na zbycie prawa własności dz ew. nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, jednostka ewidencyjna Pokój, powiat. Namysłowski.KW OP1U/00071366/1.

1. Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

1).Wniosą wadium w wysokości 35000  zł do dnia 29.06.2020 r. do godz. 9.00

2).Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

3).Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

a). potwierdzenie wniesienia wadium 

b). danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

c).w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;

d).pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;

e) .pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń/ jeśli dotyczy/ .

f). W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka  o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

g).Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 


 

2. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości -dz ew. nr 5/6 a.m. 1 obręb Zieleniec, jednostka ewidencyjna Pokój, powiat. Namysłowski.KW OP1U/00071366/1.

3. Powierzchnia nieruchomości -13,82 ha; w tym grunty orne RIVb-0,47 ha, RIVb -0,4700 ha , ŁIV -0,4400 ha, W- 0,2600 ha, N -11,5000 ha, Lz-ŁIV -1,1500 ha

4. Opis nieruchomości -- Przedmiotowa nieruchomość gruntowa w granicach działki nr 5/6 stanowi jeden zwarty kompleks terenów wód powierzchniowych z towarzyszącą zielenią niską i wysoką. Teren powstał po wyrobisku gliny i rekultywowany został w kierunku wodnym. Obecnie jest zarybiony. Stanowi trzy zbiorniki wodne o nieregularnych kształtach i zróżnicowanych powierzchniach lustra wody, łącznie ok. 11,50ha, rozdzielone rowami melioracyjnymi, terenami zieleni leśnej, zieleni nieurządzonej, łąkami. Zbiornik wodny zlokalizowany w północno-wschodniej części kompleksu na niewielkim fragmencie znajduje się w granicach działki nr 5/4 będącej własnością innego podmiotu. Dostępność do poszczególnych zbiorników wodnych jest ograniczona ze względu na przyrodniczy charakter tego miejsca. Na części terenu działki nr 5/6 o pow. ok. 0,5015 ha teren przeznaczony jest w planie miejscowym pod sport i rekreację. Ze względu na wielkość i położenie tego terenu jak również charakter otaczających zbiorników wodnych i zieleni możliwe jest wykorzystanie tego terenu głównie pod rekreację ogólnodostępną. Teren ten obecnie porośnięty jest trawą w części przystosowany na parking i na części zlokalizowana jest wiata wzniesiona przez użytkownika gruntów czyli PZW w Opolu. Obiekt ten nie będzie przedmiotem sprzedaży. Dojazd do poszczególnych zbiorników drogą gruntową częściowo utwardzoną odchodzącą od drogi wojewódzkiej, a także ciągiem pieszo-jezdnym oraz groblami. Otoczenie terenu w większości stanowią stawy rybackie, grunty rolne, a od strony południowo-zachodniej teren w części przylega do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Drzewostan porastający przedmiotowy teren zlokalizowany jest głównie wokół zbiorników wodnych, stanowią go dęby – starsze, rosnące głównie na obrzeżach od strony południowo-zachodniej działki nr 5/6 oraz olsze, brzozy, topole, wierzby – młodsze, porastające teren pomiędzy zbiornikami oraz wzdłuż rowów. Drzewostan ma charakter krajobrazowy, nie uwzględnia się jego wartości towarowej chociażby na fakt iż cały teren znajduje się w strefie obszaru ,,Stobrawskiego Parku Krajobrazowego” i objęty jest ochroną. Na przedmiotowym terenie występuje również bogata roślinność nadwodna. Działka nr 5/6 jest przedmiotem użytkowania przez PZW Zarząd Okręgowy w Opolu. Teren wykorzystywany jest zgodnie z przeznaczeniem zawartym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków.

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania -Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą nr XXXIII/250/2009r Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r, (Dz. Urz. Woj. Op. nr 59 poz 986 z dnia 31.07.2009r) działka 5/6 k.m. 1 pow. 13,8200 ha obręb Zieleniec - oznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ZL- tereny lasów, WS – tereny wód powierzchniowych stojące i płynne, 2 US – tereny sportu i rekreacji, RZ – tereny użytków rolnych – łąki i pastwiska. Dla terenów oznaczonych symbolami : 2US ustala się:Przeznaczenie terenu: a) podstawowe - teren urządzeń rekreacji i sportu, b) uzupełniające - obiekty i urządzenia towarzyszące: szatnia i sanitariaty, boiska do gier, dojazdy, miejsca parkingowe, zieleń towarzysząca, plac zabaw dla dzieci, niezbędna infrastruktura techniczna, c) dopuszczalne usługi w zakresie handlu i gastronomii. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) na terenie dopuszczalna jest realizacja wyłącznie obiektów i urządzeń związanych z rekreacją i sportem takich jak: pole namiotowe, domki letniskowe, pole golfowe, boiska do gier w piłkę itp. z możliwością lokalizacji usług dla obsługi letników, 2) pod domki letniskowe z wyznaczoną działką przeznaczyć nie więcej niż 30% powierzchni terenu, 3) intensywność zagospodarowania terenu In-do 25%, powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 75% powierzchni terenu, Ustalenia w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz ładu przestrzennego : 1) boiska sportowe, pola golfowe – dopuszczalne urządzenie na stałe lub na okres czasowy – letni, 2) pole namiotowe – w ramach zagospodarowania terenu dopuszcza się budowę pawilonu sanitarnego z toaletami, umywalkami i prysznicami; dopuszcza się stosowanie urządzeń przenośnych pod warunkiem sukcesywnego ich czyszczenia, 3) domki letniskowe a) dopuszcza się budowę domków letniskowych o konstrukcji drewnianej lub murowano – drewnianej o powierzchni użytkowej do 75m², b) pod budowę domku letniskowego można wydzielić działkę do 300 m², c) dach dwuspadowy, dopuszczalny wielospadowy o symetrycznym układzie połaci
dachowych o kącie nachylenia 38- 50º, d) powierzchnia zabudowana – do 25% powierzchni działki, powierzchnia biologicznie czynna minimum 70%, e) na działce letniskowej dopuszcza się wydzielenie1-2 miejsc postojowych, nie dopuszcza się budowy garaży i budynków gospodarczych, f) wydzielone działki pod domki letniskowe mogą być ogrodzone pasem zieleni krzewiastej, żywopłotem, dopuszcza się lekkie ogrodzenia drewniane o wysokości do 0,60cm, wyklucza się ogrodzenia na trwałym fundamencie, 4) usługi- obiekty w formie kiosków o lekkiej konstrukcji drewnianej lub murowano - drewnianej, dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych, 5) w zagospodarowaniu terenu : a) w granicach terenu wyznaczonego planem wyznaczyć miejsce parkingowe ogólnie dostępne dla letników w ilości nie mniejszej niż 10 dla samochodów i 20 dla rowerów, b) wskazane urządzenie placu zabaw dla dzieci małych ogrodzonych zielenią średnią lub niską. Dla terenów oznaczonych symbolem : ZN - ustala się: Przeznaczenie terenu: zieleń niska nieurządzona 1) wymagane zachowanie istniejącej zieleni w formie niskiej, średniej jako krzewy i wysokiej jako drzewa dla wzbogacenia czynnych biologicznie terenów, 2) na wyznaczonych terenach dopuszcza się wyłącznie prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. Wyznacza się tereny rolnicze, wyłączone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym jako użytki zielone oznaczone na rysunku planu symbolem : RZ 1. Na terenie dopuszcza się: 1) lokalizację budowli i urządzeń służących gospodarce wodnej i ochronie przeciwpowodziowej, 2) stawów rybnych i innych zbiorników wodnych służących wyłącznie dla potrzeb rolnictwa, 3) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenie zakazuje się: 1) przekształcania istniejących trwałych użytków zielonych w grunty orne, 2) wprowadzanie trwałych upraw ogrodniczych, sadowniczych i roślin energetycznych oraz zalesiania terenu, 3) budowy i rozbudowy systemu melioracji odwadniających, skracania i nieuzasadnionej zmiany przebiegu cieków wodnych oraz dokonywania innych, niekorzystnych dla flory
i fauny zmian w stosunkach wodnych terenu, 4) lokalizacji budowli rolniczych. 3. Zasady zagospodarowania terenu: 1) zachować łąki trwałe i pastwiska oraz ograniczyć ich użytkowanie gospodarcze lub dostosować do warunków funkcjonowania przyrody, zachować ciągłość strukturalną i funkcjonalną korytarza ekologicznego doliny oraz wykluczyć stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin o wysokiej klasie toksyczności, 2) należy ochroną objąć obudowę cieków wodnych, starodrzew o charakterze naturalnym oraz zadrzewienia przywodne, śródpolne i przydrożne, krajobraz doliny cieku wodnego.Wyznacza się tereny leśne, wyłączone z zabudowy, z przeznaczeniem podstawowym jako użytki leśne oznaczone na rysunku planu symbolem : ZL 1. Na terenie dopuszcza się: 1) lokalizację budowli i urządzeń służących gospodarce leśnej i ochronie przeciwpowodziowej, 2) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno – krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki przyrodnicze, wzbogacone w elementy racjonalnej infrastruktury turystycznej, 3) rozwój wodochronnych, klimatotwórczych i środowiskowo twórczych funkcji lasów, 4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 2. Na terenie zakazuje się: 1) przekształcania istniejących użytków leśnych, 2) wprowadzanie upraw, zalesiania terenu i przebudowę drzewostanu niezgodnie z siedliskiem i roślinnością potencjalną, 3) budowy i rozbudowy systemu melioracji odwadniających, skracania i nieuzasadnionej zmiany przebiegu cieków wodnych oraz dokonywania innych, niekorzystnych dla flory i fauny zmian w stosunkach wodnych terenu.Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolem:WS.1.Przeznaczenie terenu. 1) podstawowe - tereny wód stojących i płynących, 2) dopuszczalne - urządzenia i obiekty związane z gospodarką wodną, hodowlaną ryb. 2. Zasady zabudowy i zagospodarowania oraz warunki dla ochrony środowiska 1)dopuszczalna lokalizacja urządzeń i prowadzenie prac związanych z utrzymaniem istniejących cieków wodnych, wód stojących i rowów melioracyjnych prowadzących wody, 2)ochronie podlega obudowa biologiczna cieków wodnych i wód stojących zarówno w formie zieleni niskiej, średniej jak i drzew i krzewów, 3) wyklucza się lokalizację zabudowy nie związanej z utrzymaniem i pielęgnowaniem stawów, cieków i rowów w odległości mniejszej niż 3,0m, od linii brzegowej,

6. Termin zagospodarowania nieruchomości - nie dotyczy.

7.Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

8. Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy- nie dotyczy.

9. Terminy wnoszenia opłat - nie dotyczy.

10. Zasady aktualizacji opłat - nie dotyczy.

11. Cena wywoławcza – 350 000 zł. Cena w/w nieruchomości jest ceną wyjściową, nie zawiera  innych opłat i podatków związanych z przeniesieniem prawa własności oraz wpisem do księgi wieczystej itp., do których poniesienia jest zobowiązany nabywca.

12. Obciążenia nieruchomości – brak.

13. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

14. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 29.06.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów o godz.12:30

15. Wysokość wadium, formach, terminie i miejscu jego wniesienia. Wadium – 35000 zł. Wadium może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wpłacić/wnieść najpóźniej do dnia 29.06.2020 r. do godz. 9.00 w formie pieniężnej na rachunek nr 23 8890 1066 0000 0299 2004 0008 (z dopiskiem numeru nieruchomości, której wadium dotyczy) - Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój. Datą dokonania wpłaty wadium w formie pieniężnej jest data uznania rachunku bankowego Gminy. Dowodem wniesienia wadium w formie pieniężnej jest potwierdzenie z banku. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

16.Wysokość postąpienia nie mniej niż 4000 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

17. Sposób ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego - nie dotyczy.

18. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty ceny sprzedaży działki do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Pokój odstąpi od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Datą dokonania wpłaty całej kwoty za kupno działki jest data uznania rachunku bankowego Gminy Pokój. Cena ta jest płatna jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej, najpóźniej do dnia zawarcia umowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy (w szczególności notarialne, sądowe, geodezyjne) a także usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem nieruchomości ponosi nabywca. Gmina Pokój sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt. Protokół z przetargu stanowić będzie podstawę do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

19 Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości.Skutki uchylenia się od zawarcia umowy stosuje się zgodnie z pkt 18 stosuje się odpowiednio.

1)Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:

a)termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;

b) zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;

c) w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;

20. Nabycie nieruchomości rolnej, dokonane niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r.o kształtowaniu ustroju rolnego   jest nieważne. 

21. Poprzedni przetarg z wynikiem negatywnym odbył się 13.03.2020 r.

22. Wójt gminy Pokój zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

23. Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy Pokój 77 469 30 85 wew. 13

Barbara Zając

(-)

Wójt Gminy Pokój