Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych  w najem:  lokal użytkowy zlokalizowany na działce nr 112/1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071374/0

Wykaz nieruchomości przeznaczonych  w najem:  lokal użytkowy zlokalizowany na działce nr 112/1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071374/0

Wójt Gminy Pokój na mocy art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem:

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:
lokal użytkowy znajdujący się na działce nr 112/1, k.m.1, obręb Zieleniec, KW OP1U/00071374/0, gmina Pokój, woj.opolskie

a). Powierzchnia użytkowa: 153,50 m2

b).Opis nieruchomości- lokal użytkowy po nieczynnej Stacji Uzdatniania Wody w Zieleńcu, do remontu. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Nieruchomość położona jest w środku wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej relacji Opole-Namysłów.

c) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania-

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą nr XXXIII/250/2009r Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r, (Dz. Urz. Woj. Op. nr 59 poz 986 z dnia 31.07.2009r) nieruchomość przeznaczona na cele: magazynowe, warsztat, usługi socjalno-administracyjne związane z eksploatacją ujęcia i zarządzaniem sieciami.

Najemca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko dostosować przedmiot najmu do prowadzonej działalności. Ulepszenia lokalu użytkowego poniesione przez najemcę nie będą odliczane z czynszu. Lokale użytkowe nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z umową ani na cele mieszkaniowe.

d. Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Najem na czas nieoznaczony

e. Forma objęcia nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony

f. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu z tytułu najmu zostanie ustalona w drodze przetargu. Cena wywoławcza 76,75 zł netto miesięcznie. Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta, będzie on waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

g. Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu najmu - 10-go każdego miesiąca (z góry).

h. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty niezależne od wynajmującego za świadczenia dodatkowe, a także w wyznaczonych terminach wpłacać podatek od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji podatkowej.

i).Obciążenia nieruchomości–brak

j). Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość– brak.

Uwagi:

Wywieszono na okres 28.05. 2020 r. - 29.06.2020 r. na tablicy ogłoszeń (budynek A – parter, boczne wejście) Urząd Gminy Pokój oraz www.gminapokoj.pl i na bib.gminapokoj.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77 4693085 wew. 41

 

Barbara Zając

/-/ Wójt Gminy Pokój

Metryczka
 • wytworzono:
  28-05-2020
  przez: Joanna Ptaszek
 • opublikowano:
  28-05-2020 23:50
  przez: Joanna Ptaszek
 • zmodyfikowano:
  28-05-2020 23:54
  przez: Joanna Ptaszek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 140
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl