Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielenie ulgi w podatkach dla podatników, dla których nie mają zastosowana przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Udzielenie ulgi w podatkach dla podatników, dla których nie mają zastosowana przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, pok. 33, tel. 77/ 469 30 80, wew. 33
Referat  Finansów -  stanowisko ds. wymiaru podatków
Inspektor Ewa Lizak

Podstawa prawna:

Art. 67a, art. 57 i  art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku przez zainteresowanego o udzielenie ulgi

Wymagane dokumenty:
  1. Kserokopie dokumentów obrazujących sytuację materialno – bytową podatnika i członków jego rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe ( w tym kserokopie dowodów obrazujących uzyskane dochody oraz poniesione wydatki);
  2. Oświadczenie podatnika o stanie majątkowym – nieruchomościach i ruchomościach;
  3. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
Opłaty:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój nr: 34  8890 1066 0000 0299 2004 0004 lub w kasie Urzędu.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Czas załatwienia sprawy:

Do 30 dni, w wyjątkowych sytuacjach, gdy zaistnieją szczególne okoliczności (trudność spray, zbyt duża ilość wniosków) do 2 miesięcy.

Zakończenie sprawy:

Wydanie zainteresowanemu decyzji administracyjnej lub postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Tryb Odwoławczy

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Na postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Uwagi:

Odroczenie terminu płatności lub rozłożenia na raty powoduje naliczenie opłaty prolongacyjnej w wysokości odpowiednio 20% i 30% należnych odsetek za zwłokę.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Lizak
Data wytworzenia: 08.11.2007 r.