Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych

Wydanie zaświadczenia  w sprawach podatkowych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, pok. 33, tel. 77/ 469 30 80 wew. 33
Referat Finansów -  stanowisko ds. wymiaru podatków
Inspektor Ewa Lizak
Inspektor Barbara Kupilas

Podstawa prawna:
 1. Art. 306a-306i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zmianami);
 2. Art. 217 – 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000 Nr 98, poz. 1071 z późn. Zmianami);
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 255, poz. 1635 z późn. zmianami);
 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe ( Dz. U. Nr 165, poz. 1374 z późn. zmianami).
Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku (załącznik nr 1) przez zainteresowanego o wydanie zaświadczenia z określeniem celu jego wydania.

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek osoby zainteresowanej o wydanie zaświadczenia
 2. W przypadku działania przez przedstawiciela – pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy.
Opłaty:

Opłata skarbowa:
 1. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej);
 2. od wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości – 21 zł;
 3. od wydania pozostałych zaświadczeń – 17 zł od każdego potwierdzonego faktu
Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój nr: 34  8890 1066 0000 0299 2004 0004 lub w kasie Urzędu.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Czas załatwienia sprawy:

7 dni od daty złożenia wniosku

Zakończenie sprawy:

Zaświadczenie Wójta Gminy Pokój lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

Istotne informacje (uwagi):
 1. Zaświadczenie może otrzymać:
  1. podatnik;
  2. osoba, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą;
  3. nabywca;
    • jednostka organizacyjna, która na podstawie ustaw regulujących zasady jej funkcjonowania  uprawniona jest do udzielania kredytów (pożyczek);
    • kontrahent podatnika prowadzącego działalność gospodarczą oraz dzierżawcy i użytkownika nieruchomości - w zakresie opodatkowania dzierżawionej lub użytkowanej nieruchomości,
    • małżonek podatnika,  a także rozwiedzionego małżonka – w zakresie zaległości powstałych w czasie trwania wspólności ustawowej;
    • wspólnik spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariusza spółki komandytowej albo komandytowo – akcyjnej, nie będącego akcjonariuszem.

     W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit. c należy dołączyć zgodę zbywającego, wyrażoną na piśmie, z jego notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem.

     W przypadkach, o których mowa w pkt 1 lit d, e, g należy dołączyć pisemną zgodę podatnika, z jego notarialnie lub urzędowo potwierdzonym podpisem.

     W przypadku, o którym mowa w pkt 1 lit f należy dołączyć pisemną zgodę podatnika, z jego potwierdzonym notarialnie lub urzędowo podpisem. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli z żądaniem wydania zaświadczenia występuje małżonek podatnika pozostający z nim we wspólności majątkowe. Małżonek składa oświadczenie, którego wzór dostępny jest na stronie Ministerstwa Finansów - OŚWIADCZENIE MAŁŻONKA PODATNIKA O POZOSTAWANIU Z PODATNIKIEM WE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ.
  • Zaświadczenie wydawane jest w oparciu o prowadzone ewidencje, rejestry lub inne dane będące w posiadaniu organu podatkowego;
  • Na żądanie wnioskodawcy zaświadczenie jest wydawane na przedstawionym przez niego wniosku.
  • Jeżeli wnioskodawca przebywający  za granicą występuje o wydanie zaświadczenia osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela dyplomatycznego lub urzędu konsularnego albo przez pełnomocnika zamieszkałego w kraju, organ podatkowy przesyła zaświadczenie właściwemu polskiemu przedstawicielstwu dyplomatycznego lub urzędowi konsularnemu, w celu doręczenia wnioskodawcy po pobraniu opłaty konsularnej.


 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Lizak
Data wytworzenia: 08.11.2007 r.

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  08-11-2007
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  08-11-2007 14:33
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  28-10-2013 12:35
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 3715
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl