Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

CPV: 71410000-5 Zapytanie ofertowe opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec

Pokój, dnia 26 czerwca 2020 r.

SG.IV.6721.1.2020
 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec.

 

Gmina Pokój zwraca się z uprzejmą prośbą o przedłożenie oferty cenowej na wykonanie opracowania projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą Rady Gminy Pokój nr XI/78/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

1. Nazwa i adres:

 1. Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

 2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

 

2. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV: 71410000-5

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec dla działki nr 278 k.m. 1 o powierzchni 0,9300 ha obręb Zieleniec. Działka objęta zmianą przeznaczona jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec w części jako 13 MN- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz w części jako R – teren użytków rolnych – grunty orne. Zmiana ma na celu zmianę przeznaczenia części użytków rolnych – grunty orne o zabudowę umożliwiającą wykorzystanie terenu na zabudowę mieszkaniową. Zmianie podlegać będzie również część tekstowa w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i ładu przestrzennego.

Wykonawca zobowiązany jest do:

1) rozpoznania stopnia dostępności materiałów koniecznych do realizacji zamówienia w urzędach i instytucjach dysponujących tymi materiałami, w takim celu, aby posiadał niezbędną wiedzą do wykonania przedmiotu zamówienia,

2) pozyskania odpowiednich – niezbędnych przy sporządzaniu przedmiotu zamówienia materiałów – nie udostępnionych przez Zamawiającego;

3) uwzględnienia wymagań zawartych w obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,

4) wykonania w imieniu Wójta Gminy Pokój, za jego pośrednictwem i w uzgodnieniu z nim, zadań wynikających z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293), z zastrzeżeniem, że wszystkie projekty pism i ogłoszeń przygotowuje Wykonawca a firmuje i podpisuje Wójt;

5) ścisłej współpracy z Zamawiającym przy wykonaniu przedmiotu zamówienia, w tym do wzięcia czynnego udziału w dyskusji lub dyskusjach publicznych dotyczących projektu planu oraz udziału w innych spotkaniach wyznaczonych przez wójta a dotyczących przedmiotu zamówienia;

6) wprowadzenia – po uzgodnieniu z Zamawiającym – zakresu i rodzaju zaleceń, ustaleń, rozwiązań do projektu planu w wnikających z uzasadnienia do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz z wniosków, opinii, uzgodnień i uwag, jakie zostaną złożone do projektu planu zarówno przez osoby fizyczne, prawne, inne organy, jak i instytucje;

7) powiązania ustaleń projektu planu z ustaleniami zawartymi w gminnych dokumentach strategicznych, finansowych, środowiskowych i innych mających wpływ na formułowanie zapisów projektu planu;

8) powiązania ustaleń projektu planu z obecnie prowadzonymi procedurami planistycznymi w zakresie sporządzania planów miejscowych oraz powiązań ustaleń projektu planu do zapisów obowiązujących w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój”;

9) przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do projektu planu na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

10) sporządzenia projektu podsumowania i uzasadnienia, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.);

11) wykonania niezbędnych czynności w celu doprowadzenia projektu planu do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały lub naruszenia przepisów prawa przez Wojewodę;

12) sformułowania ustaleń i zapisów projektu planu w sposób jednoznaczny i wykluczający możliwość ich dowolnej interpretacji i w nawiązaniu do obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pokój”;

13) Dla planu należy przygotować oddzielny zestaw danych; od 1). W środku powinny się znaleźć:

 1. Ogólne informacje o planie w pliku tekstowym info.txt

 1. Oznaczenie planu – tak jak nazwa folderu

 2. Mianownik skali w jakiej wykonana była papierowa wersja planu

Po uchwaleniu planu należy dołączyć także:

 1. Nazwa planu (opis odnoszący się najczęściej do zasięgu planu, wzięty z uchwały)

 2. Numer uchwały

 3. Data uchwały

 4. Nazwa dziennika wojewódzkiego w którym ogłoszono uchwałę

 5. Numer dziennika wojewódzkiego (dla nowych planów nie występuje)

 6. Data dziennika

 7. Pozycja w dzienniku


 

Kolejne informacje w pliku powinny być rozdzielone pustą linią, a każda z nich poprzedzona numerem podpunktu z powyższej listy plus dwukropek np.:

 


 

 1. Rysunek planu w formacie SHAPE zawierający wszystkie elementy planu wymienione w legendzie (powierzchniowe, liniowe, punktowe).


 

Dane geometryczne powinny być w układzie PUWG2000.

Na format SHAPE składają się 4 pliki o rozszerzeniach: shp , dbf, prj, shx.


 

Dostarczyć należy następujące pliki:

 1. tereny - plik zawierający tereny funkcjonalne (zwane też strefami) posiadające odniesienie w uchwale w postaci ustaleń szczegółowych. Rodzaj geometrii – POLYGON, wymagana spójność topologiczna. Atrybuty (typu tekstowego) powinny obejmować minimum:

  1. ozn - oznaczenie terenu np. MN, U, KDD, U/M. Oznaczenie to powinno mieć bezpośrednie przełożenie na wygląd terenu na rysunku planu. Czyli np. wszystkie tereny oznaczone U/M powinny mieć taki sam styl zobrazowania.

  2. numer - numer terenu np. 01, 4, 023 itd., wypełnione, jeśli wynika to z rysunku planu.

  3. etykieta – etykieta na mapie np. 01. MN, KDD, 003 - KDL

  4. ozn_dod - oznaczenie dodatkowe występujące w etykiecie np. ul. projektowana, gpp itd. Wypełnione, jeśli wynika to z rysunku planu.

  5. opis – nazwa terenu w legendzie.

  6. plik – nazwa pliku zawierającego fragment uchwały dla danego terenu. Nazwa powinna być podobna do oznaczenia terenu ale znaki specjalne jak „/” czy spacje należy zastąpić znakiem podkreślenia „_” np. U/M => U_M. Więcej szczegółów o plikach uchwał w sekcji C dokumentu.

Komplet stanowią pliki: tereny.shp, tereny.prj, tereny.shx oraz plik tereny.bdf z atrybutami jak poniżej przykład:

 

ozn

numer

etykieta

ozn_dod

opis

plik

MN

01

01.MN

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej

MN

MN/U

03

03.MN/U

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterze

MN_U

KD

 

KD

 

Tereny dróg

KD


 

 1. lzb – linie zabudowy zarówno nieprzekraczalne jak i obowiązujące. Rodzaj geometrii LINE. Geometria powinna obejmować jedynie geometrię linii bazowej (bez ząbków). Kierunek tworzenia linii powinien uwzględniać fakt, że ząbki będą się znajdować po jej prawej stronie.

Atrybuty (typu tekstowego) powinny obejmować minimum:

  1. typ – jedna z dwóch predefiniowanych wartości: nlzb – dla nieprzekraczalnych linii zabudowy, olzb – dla obowiązujących linii zabudowy.


 

Komplet stanowią pliki: lzb.shp, lzb.prj, lzb.shx oraz plik lzb.bdf z atrybutami jak poniżej przykład:

 

typ

nlzb

olzb


 

 1. pow – obiekty powierzchniowe nie będące strefami. Rodzaj geometrii – POLYGON.
  Atrybuty (typu tekstowego) powinny obejmować minimum:

  1. opis – nazwa obiektu w legendzie.

  2. etykieta – pole wypełnione, jeśli wynika to z rysunku planu.

    

Komplet stanowią pliki: pow.shp, pow.prj, pow.shx oraz plik pow.bdf z atrybutami jak poniżej przykład:

opis

etykieta

Strefa ochrony archeologicznej

 

Strefa ochrony od linii wysokiego napięcia

 

Budynek wpisany do rejestru zabytków

KL345


 


 

 1. lin – obiekty liniowe nie będące liniami zabudowy. Rodzaj geometrii – LINE.

Atrybuty (typu tekstowego) powinny obejmować minimum:

  1. opis – nazwa obiektu w legendzie.

  2. etykieta – pole wypełnione, jeśli wynika to z rysunku planu.


 

Komplet stanowią pliki: lin.shp, lin.prj, lin.shx oraz plik lin.bdf z atrybutami jak poniżej przykład:

opis

etykieta

Linia energetyczna średniego napięcia

SN 15kV

Ścieżka rowerowa

 


 

 1. pkt – obiekty punktowe, rodzaj geometrii – POINT.

Atrybuty (typu tekstowego) powinny obejmować minimum:

  1. opis – nazwa obiektu w legendzie.

  2. etykieta – pole wypełnione, jeśli wynika to z rysunku planu.


 

Komplet stanowią pliki: pkt.shp, pkt.prj, pkt.shx oraz plik pkt.bdf z atrybutami jak poniżej przykład:

opis

etykieta

Drzewo do zachowania

 

Stacja transformatorowa

 


 

 1. gra – zasięg planu. W miejscu faktycznej granicy planu, bez offsetu). Rodzaj geometrii – POLYGON. Nie są wymagane atrybuty.

 

Ustalenia planu w formie plików tekstowych (txt), HTML lub XML
Utworzyć należy zbiór plików: ustalenia ogólne planu (plik nazwany ogolne) oraz osobne pliki dla ustaleń szczegółowych. Sposób nazewnictwa plików stref przedstawiono w sekcji B. pkt. 1.e. jeśli ustalenia będą przygotowane w postaci plików HTML, to nie powinny one zawierać sekcji nagłówkowej (head, body, html). Kodowanie znaków UTF-8.
Wszystkie pliki ustaleń powinny się znaleźć w katalogu ustalenia.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wymogami:

 1. Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293)

 2. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania(Dz. U. z 2020 r., Nr 164, poz. 1587)

 3. Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

 4. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U z 2020 r., poz. 55 z późn. zm.)

 5. Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz.U z 2018 r. poz.2268 z późn. zm.)

 6. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.)

 7. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161)

 8. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz.1781) a w szczególności zabezpieczenia uzyskanych danych i przetwarzanych danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 9. Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

Zakres prac obejmuje wykonanie:

1. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe,

2. tekst planu – 3 egzemplarze projektu uchwały oraz wersja w edytorze aktów prawnych HTML lub XML,

3. Rysunek planu w skali 1:2000:

a) wydruk na papierze w kolorze – 3 egzemplarze,

b) wydruk na folii w kolorze do zawieszenia – 1 egzemplarz,

c) wersja elektroniczna,

4. Projekt planu musi być dodatkowo sporządzony w wersji cyfrowej, wektorowej – aplikacji GIS (rozszerzenie SHP)

5. Prognozę oddziaływania na środowisko w 3 egzemplarzach,

6. Prognozę skutków,

7. Ewentualnie dokumentację dotyczącą uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,

8. Przeprowadzenie uzgodnień, zbieranie wniosków

9.Wykonania niezbędnych czynności w celu doprowadzenia projektu planu do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji ewentualnego stwierdzenia nieważności uchwały lub naruszenia przepisów prawa przez Wojewodę.

3. Termin wykonania zamówienia:

okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

4. Termin i warunki płatności:

Przelewem na konto w terminie 14 dni po wykonaniu zlecenia i otrzymaniu faktury

5. Cena:

Cena będzie stanowiła 100% wartości oceny ogólnej.

Oferta najkorzystniejsza, która uzyska najwyższą ilość punktów. Punkty będą przyznawane zgodnie z poniższym algorytmem:

Najniższa cena

Cena oferowana x 100 = ilość punktów

6. Wymagane dokumenty:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz cenowy oferty.

 2. Kopia dokumentu uprawniającego do wykonywania projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Termin i sposób składania ofert:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) z kopią dokumentu uprawniającego do wykonania zadania.

Ofertę należy złożyć:

1) osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój - sekretariat

2) pocztą elektroniczną na adres mailowy: d.wojczyk@gminapokoj.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 3.07.2020 r.

8. Pozostałe informacje:

 1. Oferent/ci, którego propozycja usługi oceniona zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany zostanie do podpisania z Zamawiającym umowy.

 2. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy: zostanie przekazana telefonicznie lub drogą elektroniczną Wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 3. Do kontaktów i wyjaśnień ze strony Zamawiającego :

Tel. 77 469-30-80, wew. 41, adres e-mail: d.wojczyk@gminapokoj.pl

9. Załączniki:

 1. Formularz cenowy oferty DOCzałącznik 1 wzor_oferty .doc

 2. Wzór umowy ODTzałącznik 2 wzór umowy.odt

 3. Uchwała z załącznikiem graficznym PDFuchwała o przystąpieniu do zmiany.pdf

 

Wójt Gminy Pokój

/-/           

Barbara Zając   

 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-06-2020
  przez: Dominika Wojczyk
 • opublikowano:
  26-06-2020 15:30
  przez: Dominika Wojczyk
 • zmodyfikowano:
  26-06-2020 15:31
  przez: Dominika Wojczyk
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 111
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl