Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie orzeczenia o konieczności sprawowania przez poborowego (żołnierza) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny

Wydanie orzeczenia o konieczności sprawowania przez poborowego (żołnierza) bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny


Miejsce załatwienia sprawy:
   
Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, pok. 19 tel./fax (77) 469-30-80, 469-30-85, 469-30-97 w. 19

Podstawa Prawna:

 

art.127 i 128  ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2006 r. w sprawie orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.129)


Wymagane dokumenty:
 

Poborowy lub  pełnoletni członek jego rodziny wymagający sprawowanie opieki wnosi na piśmie  uzasadniony  i udokumentowany  wniosek o uznanie jego za sprawującego bezpośrednią  opiekę nad członkiem rodziny, skierowany do Wójta Gminy Pokój,  wnosi poborowy (żołnierz)
 
Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko poborowego ,
 • datę i miejsce urodzenia poborowego,
 • adres zamieszkania poborowego,
 • numer PESEL poborowego,
 • wyszczególnienie osób, w stosunku do których zachodzi konieczność   sprawowania bezpośredniej opieki, w  tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do poborowego, datę urodzenia oraz adres zamieszkania
 • uzasadnienie zawierające powód ubiegania się o uznanie poborowego za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
Wysokość opłaty skarbowej:

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni. Sprawę kończy wydanie decyzji administracyjnej

Dodatkowe informacje:

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio do okoliczności sprawy:
 
 1. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą, która nie ukończyła szesnastego roku życia albo ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia:
  1. oświadczenie woli osoby, która ukończyła siedemdziesiąty piąty rok życia, wymagającej bezpośredniej opieki poborowego o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. oświadczenie osoby składającej wniosek zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia i adres zamieszkania,
 2. jeżeli zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad osobą całkowicie niezdolną do pracy i do samodzielnej egzystencji:
  1. ostateczne orzeczenie o uznaniu osoby wymagającej opieki za całkowicie niezdolną do pracy i samodzielnej egzystencji wydane na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm), ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.) lub zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),
  2. oświadczenie woli osoby wymagającej bezpośredniej opieki o konieczności sprawowania tej opieki, jeżeli osoba ta posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. oświadczenie osoby  składającej wniosek zawierające wyszczególnienie członków rodziny osoby, wobec której zachodzi konieczność sprawowania bezpośredniej opieki przez poborowego, bliższych lub równych poborowemu stopniem pokrewieństwa wobec tej osoby, w tym imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby wymagającej opieki, datę urodzenia oraz adres zamieszkania.
Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Załączniki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Krysiak
Data wytworzenia: 2008-05-30

 

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2008
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  30-05-2008 13:17
  przez: Tomasz Zimoch
 • zmodyfikowano:
  28-10-2013 12:39
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 3185
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl