Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego na działce nr 112/1 ob. Zieleniec, KW OP1U/00071374/0

Wójt Gminy Pokój ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w Zieleńcu, o pow. 153,50 m2 znajdującego się na działce nr 112/1 obręb Zieleniec, KW OP1U/00071374/0 z przeznaczeniem na cele: magazynowe, warsztat, usługi socjalno-administracyjne związane z eksploatacją ujęcia i zarządzaniem sieciami.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.gminapokoj.pl i bip.gminapokoj.pl, a także tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokoju przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

1. Przedmiot przetargu:

lokal użytkowy znajdujący się na działce nr 112/1, k.m.1, obręb Zieleniec, KW OP1U/00071374/0, gmina Pokój, woj.opolskie

a) Powierzchnia użytkowa: 153,50 m2

b) Opis nieruchomości- lokal użytkowy po nieczynnej Stacji Uzdatniania Wody w Zieleńcu, do remontu. Działka znajduje się na obszarze chronionym na postawie ustawy o ochronie przyrody. Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków. Nieruchomość położona jest w środku wsi w pobliżu drogi wojewódzkiej relacji Opole-Namysłów.

c) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania-

Obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec uchwalonego uchwałą nr XXXIII/250/2009r Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009r, (Dz. Urz. Woj. Op. nr 59 poz 986 z dnia 31.07.2009r) nieruchomość przeznaczona na cele: magazynowe, warsztat, usługi socjalno-administracyjne związane z eksploatacją ujęcia i zarządzaniem sieciami.

Najemca zobowiązany jest na swój koszt i ryzyko dostosować przedmiot najmu do prowadzonej działalności. Ulepszenia lokalu użytkowego poniesione przez najemcę nie będą odliczane z czynszu. Lokale użytkowe nie mogą być wykorzystywane niezgodnie z umową ani na cele mieszkaniowe.

2. Termin i forma zagospodarowania nieruchomości

Najem na czas nieoznaczony

3. Forma objęcia nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony

4. Wysokość opłat z tytułu najmu nieruchomości i ich aktualizacja

Wysokość czynszu z tytułu najmu zostanie ustalona w drodze przetargu.

Cena wywoławcza 76,75 zł netto miesięcznie.

Zmiana stawki następowała będzie zgodnie z zapisami zawartymi w umowie najmu i niezależnie od ewentualnych zmian stawki czynszu wprowadzanych zarządzeniami Wójta, będzie on waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok ubiegły.

5. Termin wnoszenia opłat czynszowych z tytułu najmu - 10-go każdego miesiąca (z góry).

6. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest uiszczać miesięczne opłaty niezależne od wynajmującego za świadczenia dodatkowe, a także w wyznaczonych terminach wpłacać podatek od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji podatkowej.

7. Obciążenia nieruchomości–brak

8. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość– brak.

9. Termin i miejsce przetargu; Przetarg odbędzie się 17.08.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Pokój Sala Ślubów o godz. 10:00

10. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wysokość postąpienia nie mniej niż 1 zł. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

11. Kryteria wyboru oferty:

Najwyższa proponowana cena czynszu z tytułu najmu na miesiąc w zł netto

12. Skutki uchylania się od zawarcia umowy najmu:

Organizator może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli osoba, która przetarg wygra nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym przez organizatora do zawarcia umowy najmu.

13. Podana cena wywoławcza również nie obejmuje:

- podatku od towarów i usług, który będzie naliczany według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z Najemcą,

- opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, odbiór ścieków i odpadów komunalnych (zgodnie z zawartymi umowami przez Najemcę),

- wszelkie sprawy adaptacyjne, zabezpieczające, przystosowujące lokal do rodzaju prowadzonej działalności Najemca będzie prowadził na własny koszt.

Oględzin przedmiotu przetargu można dokonać w każdym czasie, a przy udziale pracownika Urzędu Gminy Pokój w godzinach od 9:00 do 13:00.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny oraz, że przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń.


 

Informacje dodatkowe: O terminie zawarcia umowy uczestnik, który wygrał przetarg zostanie powiadomiony w terminie do 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku najmu nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i najem nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na najem nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na najem nieruchomości).

Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem najmu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za stawkę najmu ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nająć nieruchomość zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.


 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Pokój, biuro nr 41, tel. (077) 469-30-97, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia przetargu.


 

Barbara Zając

/-/

Wójt Gminy Pokój


 


 

Pokój, 17.08.2020 r.

Informacja o wyniku przetargu

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.  W wymaganym terminie nikt nie przystąpił do przetargu.

 

                                                                                                                            Barbara Zając

                                                                                                                                    /-/

                                                                                                                        Wójt Gminy Pokój