Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych - ROP9

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

1.Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Organizacyjny, biuro nr 19, tel. 77/ 469 30 85 wew. 19

2. Podstawa prawna:

 • Ustawa  z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe,  (Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późn. zm.), art. 122;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

3. Rozpoczęcie sprawy:
Pracodawca uprawniony do uzyskania zwrotu kosztów kształcenia młodocianych powinien złożyć:

 •  pisemny wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z wymaganymi załącznikami (potwierdzonymi  za zgodność  z oryginałem).

      Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się  w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

4. Wymagane dokumenty:

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,  
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie.
 • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
 • dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym- (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,)
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 • formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, zmiana z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543.)
 • oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
 • oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

5. Opłaty:
W tej sprawie opłat nie pobiera się.

6. Czas załatwienia sprawy:
Nie dłużej niż do miesiąca. W przypadkach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

7. Zakończenie sprawy:
Pracodawca otrzyma decyzję o zwrocie kosztów kształcenia młodocianych, lub w przypadku niespełnienia wszystkich przesłanek decyzję odmawiającą zwrot kosztów kształcenia młodocianych.

8. Inne istotne informacje:
Zgodnie z § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. /Dz. U. Nr 60, poz. 278 ze. zm./,o zawarciu umowy z młodocianym pracodawca zobowiązany jest zawiadomić Wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem -  również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
WAŻNE – zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem jest niezbędne z uwagi na planowanie w budżecie odpowiedniej wielkości środków na zwrot kosztów.


Pliki do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA