Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowtowe:Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z rolnictwa- CPV 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

 

Pokój, 5 sierpnia 2020 r.

Informacja z wyboru oferty

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22 lipca 2020 roku wpłynęły 3 oferty.

Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę NADOR FHU Dorota Wojsz ul. K.Warchalskiego 2/19, 07-300 Ostrów Mazowiecka, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 500 zł brutto/1 Mg odpadów rolniczych.

Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z ww. podmiotem umowę na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Pokój.

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

 


Pokój, 22 lipca 2020 r.

 

Zapytanie ofertowe

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

 

Gmina Pokój zaprasza do składania ofert cenowych na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag, z obszaru gminy Pokój, zgodnie z poniższą specyfikacją:

1. Zamawiający: Gmina Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

2. Termin realizacji zamówienia:

a) data rozpoczęcia: od 1 czerwca 2020 r.

b) data zakończenia: do 31 października 2020 r

3. Opis Przedmiotu zamówienia CPV:

90533000-2 Usługi gospodarki odpadami

90512000-9 Usługi transportu odpadów

90500000-2 Usługi związane z odpadami

90514000-3 Usługi recyklingu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących
z działalności rolniczej na terenie gminy Pokój.

Zakres rzeczowy obejmuje usunięcie odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Pokój, w tym: załadunek, odbiór odpadów z miejsc wskazanych na terenie gminy Pokój, transport odpadów z miejsca odbioru do miejsca unieszkodliwiania, rozładunek
i zdeponowanie/unieszkodliwienie lub poddanie odzyskowi odpadów pochodzących
z działalności rolniczej: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu big bag wraz z kosztami unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej
i jakościowej ewidencji opadów. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwiania lub poddania odzyskowi, na podstawie zgłoszeń rolników to ok. 17 t.

Termin oraz miejsce odbioru odpadów zostaną ustalone po wyłonieniu wykonawcy.

Prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

- ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację)urządzeń,

- załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz uporządkowanie miejsca wykonywania usługi z w/w odpadów.

- transport odebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów,

- rozładunek i przekazanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag do odzysku lub unieszkodliwienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest:

1.spisać z każdą osobą dostarczającą odpady protokół odbioru odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

1) imię i nazwisko właściciela posesji/ użytkownika, który dostarcza odpady;

2) adres, z którego pochodzą dostarczone odpady z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań typu Big-Bag

3) datę odbioru

4) wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na: - folie rolnicze białe;

- folie rolnicze czarne;

- siatki do owijania balotów;

- sznurki do owijania balotów;

- opakowania po nawozach;

- opakowania typu Big Bag;

5) podpis właściciela/ użytkownika

6) podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę ze wskazaniem pełnionej funkcji,

7) pieczęć firmową wykonawcy,

2.do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów określonej art. 66 i 67 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2019 r. 701 tj.) z zastosowaniem wzorów dokumentów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25.04.2019 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. z 2019 poz.819),

3 wykonania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa, do przekazania Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności:

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu:
- oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego
z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag oraz kart przekazania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

- wygenerowane z systemu BDO karty ewidencji odpadów potwierdzające przyjęcie odpadów przez prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów w procesie odzysku lub unieszkodliwienia, wraz z ich zbiorczym zestawieniem.

- wygenerowane z systemu BDO dokumenty ewidencji odpadów potwierdzające ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem

4. Wykonawca wykona co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

5. po wykonaniu zadania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu sprawozdanie zawierające: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big- Bag.

6. po wykonaniu zadania Wykonawca złoży oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac
z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

7. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od właścicieli nieruchomości, którzy dostarczą odpady.

8. Wszelkie działania lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego
i kompletnego wykonania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

9. Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie
z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

4. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim wg Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający nie zwraca kosztów przygotowania i dostarczenia oferty w żadnym wypadku, włączając sytuację uwzględnioną w pkt 8.

5. Miejsce i termin złożenia oferty:

a) Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, (sekretariat), do dnia:

28 lipca 2020 r.

b) oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

c) oferta musi być złożona zamkniętej kopercie i opisać nazwą i adresem wykonawcy oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także napisem „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Oferta będzie również ważna jeśli zostanie przesłana e-mailem na adres: . Liczy się data odbioru .

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • jej treść nie odpowiada treści przedmiotu zamówienia;

6. Kryterium oceny ofert: cena 100%

Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględniłem podatku od towarów i usług VAT.

7. Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest: Angelika Paluch, tel. 77 4693 080 wew. 30

8. Zamawiający zastrzega sobie:

Możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia, bez wyboru wykonawcy- zgodnie z art. 701§ 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

 

Wójt Gminy Pokój

/-/ Barbara Zając

Treść zapytania i załącznik do zapytania ofertowego - formularz ofertowy:

DOCZapytanie ofertowe usuwanie odpadów rolniczych 22 lipiec 2020.doc

Metryczka
 • wytworzono:
  22-07-2020
  przez: Angelika Paluch
 • opublikowano:
  22-07-2020 10:43
  przez: Angelika Paluch
 • zmodyfikowano:
  05-08-2020 15:21
  przez: Angelika Paluch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 149
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl