Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Pokój – biuro nr 19, tel. 77 469-30-80 wew. 19,

Sprawy z zakresu dodatków mieszkaniowych prowadzi inspektor Marek Jankowski.

2. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych / Dz. U. z 2001 r. nr 71, poz. 734 ze zm. /, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych / Dz. U. z 2001 r. nr 156. poz. 1817 ze zm. /

3. Rozpoczęcie sprawy
Zainteresowany  powinien złożyć wniosek w  formie wypełnionego druku

p.n. „Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego„ wraz z załącznikami.

 

4. Wymagane dokumenty

 • „wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego” (kliknij) potwierdzony przez zarządcę.
 • deklaracjao wysokości dochodów  , za okres 3-ch miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek (załącznik do wniosku),
 • wykaz wydatków stanowiących podstawę obliczenia dodatku w gosp. domowych najemców (wypełnia zarządca) druk: „wykaz wydatków mieszkaniowych” (kliknij),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowania mieszkania (akt własności, umowa najmu, decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego ),
 • ostatnia faktura okresowa za energię elektryczną,
 • dokumenty potwierdzające ponoszone wydatki,

UWAGA: Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: " Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

 
 oraz w zależności od sytuacji:
 • zaświadczenia potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów przez osoby pracujące, za okres 3-ch miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, w formie wypełnionego przez pracodawcę druku p.n.: druk  oświadczenie .rtf, lub ""
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające fakt zarejestrowania w okresie wskazanym w deklaracji oraz wysokość wypłaconych świadczeń,
 • 3 ostatnie odcinki renty lub emerytury, bądź zaświadczenie organu emerytalneg lub rentowego,
 • potwierdzona kserokopia nakazu płatniczego /działalność rolnicza /,
 • potwierdzona kserokopia dokumentu stwierdzającego otrzymywanie alimentów,
 • inne zaświadczenia oraz oświadczenia potwierdzające dane zawarte we wniosku,
  np.: orzeczenie o niepełnosprawności itp..
5. Opłaty
W tej sprawie opłat nie pobiera się.
6. Czas załatwienia sprawy
Do 30 dni
7. Zakończenie sprawy
Decyzja Wójta Gminy Pokój o przyznaniu bądź o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
8. Inne istotne informacje
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny,

Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie jednego z tytułów prawnych wymienionych wyżej.

Podstawowymi kryteriami od których zależy przyznanie dodatku mieszkaniowego, jest posiadanie tytułu prawnego, wysokość dochodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym oraz powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków tego gospodarstwa.

Średni miesięczny dochód na 1. członka gospodarstwa domowego w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekraczać:

 • 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie 1. osobowym,
 • 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym,

Najniższa emerytura obowiązująca od dnia 1 marca 2011 r. wynosi 728,18 zł.

W przypadku gdy dochód na 1 członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego wyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

Za dochód uważa się wszelkie przychody gospodarstwa domowego po odliczeniu kosztów ich uzyskania i po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Do dochodu nie wlicza się:
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego.
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz dodatku z tytułu urodzenia dziecka
 • pomocy w zakresie dożywiania
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na ściśle określoną normę powierzchni użytkowej mieszkania:

 • 35 m2 dla jednej osoby,
 • 40 m2 dla dwóch osób,
 • 45 m2 dla trzech osób,
 • 55 m2 dla czterech osób,
 • 65 m2 dla pięciu osób,
 • 70 m2 dla sześciu osób;
 • gdy w lokalu mieszka więcej niż sześć osób, normatywną powierzchnię dla każdej kolejnej osoby zwiększa się o dalsze 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo o 50% - pod warunkiem że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków mieszkaniowych, w gospodarstwach domowych:

 • najemców, podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem wymienionych niżej: czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • właścicieli lokali mieszkalnych opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • osób używających lokali w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.

Wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż miesiąc przelicza się na okresy miesięczne.

Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek zamieszkuje w lokalu mieszkalnym nie wchodzącym do mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków uwzględnianych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku zajmowania lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten wchodził w skład tego zasobu;

Dodatek mieszkaniowy jest obliczany jako różnica między wydatkami mieszkaniowymi przypadającymi na normatywna powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego a wydatkami stanowiącymi odpowiednio:

 • 15% średnich miesięcznych dochodów w gospodarstwie 1. osobowym,
 • 12% dochodów gospodarstwa w gospodarstwie 2. osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa w gospodarstwie 5. osobowym i większym,

Jeżeli średni miesięczny dochód jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gosp. dom. 1. osobowym i 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, to do celów obliczania dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki ponoszone przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 20 % średnich miesięcznych dochodów gospodarstwa w gospodarstwie 1. osobowym,
 • 15 % dochodów gospodarstwa w gospodarstwie 2. osobowym,
 • 12 % dochodów gospodarstwa 5. osobowym i większym;

Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem (który naliczany jest w przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w c.o., c.w., gaz przewodowy z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym) nie może przekroczyć 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6. miesięcy począwszy od 1. dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia określonych warunków zawartych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734, z późn.zm.).

Przed wydaniem decyzji, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku można przeprowadzić wywiad środowiskowy, podczas którego upoważniony pracownik powinien ustalić, jaka jest sytuacja materialna, rodzinna i zawodowa ubiegającego się o dodatek poprzez m.in. zażądanie oświadczenia majątkowego od wnioskodawcy oraz jego członków rodziny. Odmowa złożenia oświadczenie może być podstawą do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

W przypadku ustalenia, iż występuje rażąca dysproporcja pomiędzy dochodami wykazanymi w dokumentach o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe, decyzja będzie odmowna. Decyzja odmowna wydana będzie również w przypadku stwierdzenia podczas wywiadu środowiskowego, iż faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji.


Załączniki do pobrania:

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Marek Jankowski
Data wytworzenia: 2011-05-11