Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XVIII sesji Rady Gminy Pokój - 16 września 2020 r. o godz. 15.00

Pokój, dnia 9 września 2020 r.

OR.II.0002.18.2020

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

16  września 2020 r. o godz. 1500

w  sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Namysłowie na temat dróg powiatowych
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zgłoszenia kandydata Gminy Pokój do Powiatowej Rady Rynku Pracy w Namysłowie
  b) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pokój, w roku szkolnym 2020/2021
  c) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pokój
  d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
  e) określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
  f) przyjęcia „Regulaminu zasad dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu pt: „Utworzenie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Pokój” przy udziale środków europejskich na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020
  g) zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup i instalacja kotłów c.o. w kotłowni Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pokoju"
  h) trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
  i) zmiany budżetu gminy na 2020 rok
  j) wieloletniej prognozy finansowej
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 11. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Kociencki         


W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną  proszę mieszkańców o powstrzymanie się od udziału w sesji Rady Gminy Pokój, w celu zapewnienia  bezpieczeństwa sobie jak i  osobom biorącym udział w obradach. Jednocześnie informuję, że dostępna będzie transmisja on-line z sesji, podczas której będzie można na bieżąco śledzić przebieg obrad.