Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Gmina Pokój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-11.
Deklaracja zostało ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Zimoch, admin@gminapokoj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 469 30 80 wew. 36. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-21.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2016-10-22.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-034 Pokój, ul. Sienkiewicza 8
Tel.: +48 77 469 30 80
Faks: +48 77 469 30 80 wew. 22
E-mail: ug@gminapokoj.pl.pl
Strona internetowa: www.gminapokoj.pl
Strona internetowa BIP: www.bip.gminapokoj.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym https://slabowidzacy.bip.gminapokoj.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

  • TAB - przejście do kolejnego elementu
  • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
  • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
  • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
  • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
  • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
  • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna i dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Budynek: Urząd Gminy Pokój

Do budynku prowadzą 2  wejścia: od ul. Sienkiewicza , i wejście od strony parkingu ul. Sienkiewicza.

Do wejścia od strony ul. Sienkiewicza prowadzą schody, od strony parkingu znajduje się podjazd dla wózków.

Przy drzwiach od strony parkingu umieszczony jest dzwonek którym można przywołać pracownika urzędu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Przy wejściu brak jest tablic informacyjnych.

Wejścia są zabezpieczone bramkami.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma platformy przyschodowej.

Korytarz na piętrze ma szerokość max. 136 cm, korytarz na parterze ma szerokości max 240 cm.

Dla osób na wózkach dostępne są: korytarz i pomieszczenia na parterze.

Dla osób na wózkach nie są dostępne korytarze i pomieszczenia na  piętrze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed wejściem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach.

Jednostka nie umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.Plan Działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Pokój i jednostkach podległych i nadzorowanych przez Gminę Pokój:


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan w dniu 01.01.2021 r.: