Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA (KOORDYNATORA PROJEKTU pn.: Dobry Start.)

logotypy projektowe.jpeg

Projekt pn.: Dobry Start dofinansowany jest ze środków europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa IX – Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji,
Poddziałanie 9.1.3 – Wsparcie edukacji przedszkolnej

Załącznik do Zarządzenia Nr OR. I.120.1.2021
Wójta Gminy Pokój z dnia 04 stycznia 2021 r.

Pokój, 04 stycznia.2021 r.

WÓJT GMINY POKÓJ
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA
(KOORDYNATORA PROJEKTU pn.: Dobry Start.) W URZĘDZIE GMINY POKÓJ
W REFERACIE PLANOWANIA I REALIZACJI STRATEGII GMINNEJ

Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

Projekt ma na celu rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego w gminie Pokój o zajęcia dodatkowe podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt zakłada realizację różnorodnych warsztatów i zajęć oraz zakup odpowiednich pomocy dydaktycznych w celu prowadzania zajęć dodatkowych. Uzupełniającym działaniem w realizacji projektu będzie doskonalenie kompetencji nauczycieli poprzez organizację szkoleń z zakresu pedagogiki specjalnej.

I. Wymagania niezbędne to wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego mają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP;
 2. Posiadanie wykształcenia średniego;
 3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. Umiejętność pracy z wykorzystaniem standardowych aplikacji biurowych, urządzeń oraz umiejętność korzystania z Internetu;
 5. Znajomość zagadnień z zakresu Unii Europejskiej, pozyskiwania i wykorzystywania środków z funduszy krajowych i zagranicznych;
 6. Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista, organizacja pracy.
 7. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
 8. Pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych;
 9. Dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Koordynowanie działań w ramach realizacji projektu;
 2. Nadzór nad zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem, wnioskiem o dofinansowanie projektu i budżetem oraz  bieżące monitorowanie stopnia osiągnięcia wskaźników Projektu;
 3. Dokonywanie koniecznych zmian w harmonogramie, budżecie oraz treści wniosku po uzgodnieniu z opiekunem projektu w Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu);
 4. Wprowadzanie danych do Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014;
 5. Rozliczenie rzeczowe i finansowe Projektu zgodne z faktycznym stanem realizacji Projektu ( tj. opracowanie, weryfikacja i składanie wniosków o płatność, wniosków sprawozdawczych, monitoring uczestników, końcowe rozliczenie Projektu);
 6. Nadzorowanie i koordynowanie pracy personelu Projektu ( m. in..: księgowy Projektu, koordynatorzy szkolni Projektu);
 7. Nadzór nad właściwym ponoszeniem i dokumentowaniem wydatków związanych z realizacją Projektu (tj. nadzorowanie kwalifikowalności ponoszonych wydatków w Projekcie);
 8. Nadzór nad  prowadzącymi zajęcia w zakresie przygotowania szczegółowego programu zajęć i prawidłowej ich realizacji;
 9. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji projektu oraz prawidłową realizacją działań informacyjno-promocyjnych Projektu – zapewnienie zgodności wizualizacji materiałów informacyjno–promocyjnych z umową o dofinansowanie projektu oraz wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów;
 10. Przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu,    personelu oraz kontrahentów;
 11. Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji do realizacji projektu oraz archiwizacja dokumentacji Projektu;
 12. Informowanie wójta lub kierownika o zauważonych nieprawidłowościach w realizacji Projektu, w tym o problemach w osiągnięciu wskaźników Projektu, problemach związanych z pracą personelu i wykonawcami Projektu oraz przygotowanie scenariusza działań naprawczych;  
 13. Zapewnienie warunków do przeprowadzenia kontroli wewnętrznych, zewnętrznych i audytów, aktywne w nich uczestnictwo oraz współpraca z kontrolującymi;
 14. Wdrożenie zaleceń pokontrolnych.

III. Wymagane dokumenty:

 1.  Wniosek o przystąpieniu do konkursu wraz z listem motywacyjnym;
 2.  Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
 3. Kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie;
 4. Kserokopie świadectw pracy  potwierdzające staż pracy i doświadczenie zawodowe;
 5. Oświadczenie kandydata o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych ;
 6. W przypadku osoby niepełnosprawnej kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 7. Do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje, zaświadczenia potwierdzające umiejętności;
 8. W przypadku posiadania dokumentów w języku obcym należy je poddać tłumaczeniu przez biegłego tłumacza i dołączyć odpis tłumaczenia do dokumentu tłumaczonego;
 9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd Gminy Pokój danych osobowych kandydata do celów rekrutacyjnych oraz oświadczenie o posiadaniu wiedzy, że te dane są do wglądu i można je uzupełniać i poprawiać;
  Wszelkie składane kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez organ, który wystawił dokument źródłowy lub przez kandydata. Wszystkie oświadczenia składane przez kandydata muszą być opatrzone jego własnoręcznym podpisem.

IV. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej bądź testu, w toku których dokonywana jest ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:

 1. Umiejętność pracy w zespole, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.

V. Warunki pracy na danym stanowisku:

 1.  Wymiar czasu pracy – pół etatu – na  czas trwania projektu (planowany termin zakończenia projektu - czerwiec 2022 r.  Termin może ulec wydłużeniu);
 2.  Miejsce pracy – Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój (stanowisko pracy znajduje się na parterze (w budynku  brak jest windy);
 3.  Praca w biurze projektowym zlokalizowanym w Urzędzie Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój w wymiarze przeciętnie 20 godzin tygodniowo;
 4.  Praca przy komputerze, oświetlenie stanowiska pracy światłem dziennym i sztucznym;
 5.  Bezpieczne warunki pracy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu grudniu 2020 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Pokój, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie w  siedzibie Urzędu Gminy Pokój lub pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko młodszego referenta (koordynatora projektu pn.: Dobry Start)” w terminie do 14 stycznia 2021 r. do godz. 12:30.  (decyduje data wpływu do  rzędu).
 2. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Pokój po terminie lub w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane;
 3. Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, będą poinformowani drogą mailową lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu naboru;
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej   http://bip.gminapokoj.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Pokój.

Informujemy, że:

 1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych;
 2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego;
 3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych w okresie do 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru.

       
 

 

Barbara Zając   
/-/           
Wójt Gminy Pokój

logo Opolskie dla Rodziny.jpeg


Pokój, 15.01.2021 r.

INFORMACJA

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na WOLNE STANOWISKO MŁODSZEGO REFERENTA (KOORDYNATORA PROJEKTU pn.: Dobry start) w Urzędzie Gminy Pokój w Referacie Planowania i Realizacji Strategii Gminnej informuję, że wpłynęła zgodnie z ogłoszeniem i w terminie tylko 1 oferta Pani Reginy Krzywoń zam. w miejscowości Pokój. Nie złożono innych ofert. Oferta spełniła wymagania formalne. Kandydatka ubiegająca się o zatrudnienie na ww. stanowisku spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe. Pracodawca zamierza zatrudnić Panią Reginę Krzywoń.

Barbara Zając   

Wójt Gminy Pokój