Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przetwarzanie odpadów poprzez kruszenie" na działkach o nr 238, 234, 233/1, 230, obręb Zieleniec

SG.VI.6220.03.2020

Pokój, dnia 4 stycznia 2021 r.

 

 

 

Zawiadomienie

poprzez obwieszczenie

o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pokój działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, 256, z późn zm.) w związku z art. 74 ust. 3, w związku z art. 71 ust. 1, 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283, z późn. zm.) zawiadamia strony postępowania, że w dniu 23 listopada 2020 r. po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Prezesa Zarządu Spółki "BUD-BAU" z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Opolu, przy ul. Jagiełły 39 wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przetwarzanie odpadów sklasyfikowanych pod kodami 17 01 01, 17 01 07, 17 03 02 poprzez kruszenie" planowanego do realizacji na ternie działki nr 252, obręb Zieleniec.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ponadto Zgodnie z art. 127 a kpa

§  1.  W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

§  2.  Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283, z późn. zm.) Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W związku z powyższy odwołanie od niniejszej decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój strony postępowania mogą wnosić od dnia 19.01.2021 do dnia 01.02.2021 r.

Z wydaną decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pokój w biurze nr 40, w godzinach pracy Urzędu -t.j. (t.j. pn.-pt.7.30 - 15.30).

 

 

 

                                                                                                               Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                        /-/

                                                                                                                 Barbara Zając