Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w miejscowości Zawiść

Pokój, 25 stycznia 2021 r.


SG.IV.6830.1.2020


Informacja z wyboru ofert

Informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z 18 stycznia 2021 r. wpłynęły 3 oferty.
Najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Usługi Geodezyjne Tomasz Grudziński, ul. Chocimska 10/10 49-300 Brzeg, cena wykonania zamówienia została określona przez oferenta na 2 490,00 zł brutto.
Oferta spełnia wymagania stawiane w zapytaniu. Zamawiający zamierza zawrzeć z w/w podmiotem umowę na wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 87 k.m. 1 obręb Zawiść z działką nr 86 k.m.1 obręb Zawiść.


 
Wójt Gminy Pokój
    /-/          
   Barbara Zając   


Pokój, 18 stycznia 2021 r.

SG.IV.6830.1.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

ZADANIE: WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

 

Gmina Pokój zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości co do granicy pomiędzy nieruchomością położoną w miejscowości Zawiść, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 87 k.m. 1, obręb Zawiść a działką o numerze: 86 k.m. 1, obręb Zawiść,

 

1. Zamawiający:

Gmina Pokój

ul. Sienkiewicza 8

46-034 Pokój

tel.: 77 469-30-80

 

2. Przedmiot zamówienia:

Kod CPV:70000000 -1–usługi w zakresie nieruchomości

Wykonanie operatu technicznego rozgraniczenia granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 87 k.m. 1, obręb Zawiść z działką nr 86 k.m.1 obręb Zawiść.

 

3. Termin realizacji zamówienia:

6 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

4. Kryterium oceny oferty według następującej formuły:

(najniższa oferowana cena/cena oferty ocenianej) x 100%

 

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Oferta powinna zawierać ofertę cenową (brutto) wykonania przedmiotu zamówienia. Do ofert należy dołączyć odpowiednie uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Upoważniony przez organ geodeta, winien działać w sprawie w imieniu tego organu jak biegły, zgodnie z art. 84 kpa. Przed organem odpowiada, według przepisów art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, za opracowane w sprawie dowody, w szczególności za prawidłowe wykonanie na gruncie czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości oraz za zgodne z przepisami sporządzenie wymaganych w sprawie dokumentów.

W trakcie wyboru oferty organ kierować się będzie zasadami określonymi w art. 7 i art. 8 Kpa o zasadzie praworządności, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania,

 

6. Sposób złożenia oferty:

Pocztą na adres: Urząd Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój lub przesłać na adres e-mail: .

 

7. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.01.2021 r. do godz. 15:00 podając w tytule „ Rozgraniczenie Zawiść dz. 87, 86 k.m. 1.

 

8. KLAUZULA INFORMACYJNA

1)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

2) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pokój z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, ug@gminapokoj.pl, tel. 774693080 wew. 11

3)inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pokój jest Pan Tomasz Zimoch, kontakt: admin@gminapokój.pl, / 774693080 w. 36,

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „ WYKONANIE OPERATU TECHNICZNEGO ROZGRANICZENIA GRANIC NIERUCHOMOŚCI OZNACZONEJ JAKO DZIAŁKA NR 87 K.M. 1, OBRĘB ZAWIŚĆ A DZIAŁKĄ O NUMERZE 86 K.M. 1, OBRĘB ZAWIŚĆ.” prowadzonym w trybie art.2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póżn. zm)

5)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniony zostanie operat techniczny w oparciu o art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z póżn. zm), ., dalej „ustawa Pzp”; ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), dalej kodeks cywilny,

8)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

9)posiada Pani/Pan:

10) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

11)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku wyboru oferty ani zmianą postanowień umowy,

12) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)

13)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

14) nie przysługuje Pani/Panu:

15)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

16)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Pokój do zawarcia umowy. Wybór oferty zostanie dokonany zgodnie z przedstawionymi kryteriami oceny ofert.

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oferty DOCFormularz oferowy, rozgraniczenia.doc (19,00KB)

Załącznik nr 2 – wzór umowy ODTzalacznik-2-umowa- rozgraniczenia.odt (18,31KB)

 

 

Wójt Gminy Pokój

/-/            

Barbara Zając