Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

 

 

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 179/2009
Wójta Gminy Pokój
z dnia 16 kwietnia 2009 r.
 

w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 2 uchwały Nr XXVI/179/2009 Rady Gminy Pokój z 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok zarządzam, co następuje

 
§ 1
 

Ustalam szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok, które stanowią załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2
 

Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji zadania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 
§ 3
 
Wzór umowy dotacji stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 
§ 4
 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 179/2009

Wójta Gminy Pokój

z dnia 16 kwietnia 2009 r.

 
 

Szczegółowe zasady udzielania dofinansowania na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

 
 
 
§ 1

Dotacje ze środków finansowych budżetu Gminy Pokój mogą być przyznawane na cele określone w uchwale Nr XXVI/179/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii na 2009 r.

§ 2

1.      Wójt przyznaje dotacje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej w formie pisemnej z podmiotem realizującym zadanie, po rozpatrzeniu wniosku sporządzonego przez ten podmiot. Wnioski mogą być składane w dowolnym czasie i rozpatrywane są na bieżąco.

2.      Dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Pokój zadań realizowanych przez przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zmianami) następuje z zastosowaniem przepisów tej ustawy.

3.      Wydatkowanie środków otrzymanych z budżetu Gminy Pokój przez podmioty określone w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), następuje tylko z zastosowaniem przepisów tej ustawy.

4.      Wydatkowanie środków otrzymanych z budżetu Gminy Pokój przez podmioty nieokreślone w art. 3ust. 1 ustawy Pzp, następuje po dokonaniu wyboru wykonawcy zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującego równe traktowanie wykonawców oraz wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy (art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami). Dotyczy to również zadań lub ich elementów o wartości powyżej 100 zł (gdy podział zadania na elementy nie wynika z chęci uniknięcia stosowania tego trybu wyboru).

§ 3

1.      Nie finansuje się zadań zakończonych przed dniem podjęcia przez Wójta Gminy Pokój decyzji o udzieleniu dofinansowania.

2.      Wójt może uzależnić dofinansowanie zadania od:

1)      uzyskania pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat celowości realizacji zadania,

2)       udokumentowania pełnego zbilansowania finansowania kosztów zadania,

3.      Wypłata dotacji dokonywana jest po zaakceptowaniu przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „dyspozycji wypłaty” potwierdzającej powstałe koszty realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy.

4.      W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w razie potrzeby dokonania przez dotacjobiorcę płatności zaliczkowych, odpowiednia część kwoty udzielonej dotacji może być wypłacona przed złożeniem dokumentów finansowych potwierdzających powstałe koszty realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy.

§ 4
1.      Dotacje mogą być przyznawane na:

1.Dofinansowanie działań w ramach szkolnych programów profilaktycznych m.in.:

a. zajęć edukacyjno-rozwojowych

b. prelekcji dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi na

temat problemów alkoholowych i innych uzależnień

2. Organizowanie spektakli, koncertów w szkołach podstawowych o tematyce

antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz związanych z przemocą w rodzinie.

3. Dofinansowanie rozgrywek sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, który celem

jest promocja alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

4. Włączanie sie w kampanie o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej poprzez

udział w ogólnopolskiej akcji "Zachowaj trzeźwy umysł".

5. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczek dla dzieci z rodzin

dotkniętych przemocą domowa i problemem alkoholowym.

6. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych

organizowanych w świetlicach wiejskich w miejscowościach (Fałkowice, Domaradz,

Lubnów, Zawiść).

7. Finansowanie szkoleń w szczególności nauczycieli, wychowawców świetlic wiejskich

oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień.

8. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą, a także z zakresu rozpoznania dzieci

alkoholików w wieku przedszkolnym.

9. Współpraca z dyrektorami szkól w zakresie organizowania w szkołach spotkań dzieci i młodzieży z przedstawicielami policji oraz specjalistami ds. uzależnień.

 
§ 5
Umowa dotacji powinna określać w szczególności:
1)      strony umowy,
2)      nazwę zadania,
3)      kwotę dotacji,

4)      planowany koszt, termin zakończenia zadania, planowane efekty, termin ich uzyskania, sposób ich ustalenia i udokumentowania oraz termin przedłożenia dokumentów potwierdzających ich osiągnięcie,

5)      terminy i sposób wypłaty dotacji,

6)      zakres uprawnień kontrolnych związany z wykorzystaniem udzielonej dotacji,

7)      sankcje nakładane w przypadku nieprawidłowej realizacji umowy,

8)      sposób zabezpieczenia zwrotu dotacji – o którego konieczności decyduje Wójt na podstawie indywidualnej oceny dofinansowywanego zadania i jego realizatora,

9)      inne warunki ustalone przez umawiające się strony.

1.      Wójt może wypowiedzieć umowę dotacji w razie stwierdzenia, że:

1)      dotowany nie przystąpił lub odstąpił od realizacji zadania, na które dotacja została udzielona,

2)      dotacja lub jej część została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,

3)      nie zostały osiągnięte planowane efekty określone w umowie,

4)      dotowany nie spełnia innych warunków ustalonych w umowie,

5)      dotowany nie wywiązuje się terminowo z finansowych zobowiązań w stosunku do Gminy,

6)      stwierdzenia w wyniku kontroli realizacji zadania przez Dotującego, że informacje zawarte we wniosku, na podstawie którego udzielono dotacji i zawarto umowę, są niezgodne z dokumentami źródłowymi Dotowanego - w szczególności dotyczy to terminów, kosztów realizacji oraz kwot i źródeł finansowania zadania.

§ 6

1.      Niniejsze zasady mają zastosowanie do umów dotacji zawieranych po dniu 1 maja 2009 r.

2.      Niniejsze zasady nie mają zastosowania do zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.).


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Joanna Ptaszek
Data wytworzenia: 2009-04-16