Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

UCHWAŁA Nr XXVI/179/2009

Rady Gminy Pokój
z dnia 26 stycznia 2009 r.
 
 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz.473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179 poz.1485 z późn. zm.) Rada Gminy Pokój uchwala co następuje: 

 
§ 1
 

Uchwala Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009, który stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 
§ 2
 

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Pokój.

 
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 4
 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pokoju  oraz BIP Gminy Pokój

 

 
do uchwały Rady Gminy
Nr XXVI/179/2009
 z dnia 26 stycznia 2009 r.
 
GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI  ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII  W GMINIE POKÓJ NA ROK 2009
 
Wprowadzenie

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań własnych gminy. Dokumentem, na podstawie którego realizowane są zadania w tym zakresie, jest Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii, stanowiący część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pokój w latach 2005-2015.

Alkoholizm, narkomania czy nikotynizm to choroby, która rozwijają się niepostrzeżenie.  Skutki uzależnień nie ograniczają się jedynie do ograniczeń fizycznych czy psychicznej degradacji samego alkoholika, osoby uzależnionej, dotykają one wszystkich, którzy żyją, pracują czy przyjaźnią się z uzależnionym. Z drugiej strony choroby te stwarzają ogromne niebezpieczeństwo skażenia społecznego i popularyzacji negatywnych wzorców. Dlatego corazwiększą rolę w myśleniu o uzależnieniu odgrywa konieczność intensyfikacji działań prewencyjnych i profilaktycznych.

To właśnie gmina ma przedsięwziąć środki zaradcze oraz naprawcze skierowane do lokalnej społeczności, aby zapobiegać i minimalizować skutki alkoholizmu i narkomanii. 

Pomagać to znaczy minimalizować skutki alkoholizmu, narkomanii, nikotynizmu, ale pomagać to przede wszystkim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, wskazywać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, radzenia sobie z sytuacją trudną, konfliktową, jak skutecznie bez używek rozładować napięcie i rodzącą się agresję. Pomagać to również wspierać młodych ludzi w kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, aby nie było potrzebne „podpieranie się” substancjami uzależniającymi oraz uczyć umiejętności mówienia „nie” w sytuacjach, gdy młody człowiek jest poddany presji otoczenia.

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Gminy Pokój na rok 2009 opracowany został na bazie kilkuletnich doświadczeń i jest spójną częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Zawiera ramy działań w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wytyczonych jako zadania własne gminy w ustawie z dnia 26 października 1982 r. „O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” oraz ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. „O przeciwdziałaniu narkomanii”. Przy tworzeniu Programu kierowano się ogólną diagnozą środowiska, uwzględniając jego potrzeby jak również możliwości finansowe, jakie posiada gmina w zakresie realizacji przedmiotowych zadań.

 
 
 

ZADANIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

I.                  Udzielanie rodzinom z problemem alkoholowym pomocy, w tym prawnej i psychospołecznej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

 

1.      Prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi napojów alkoholowych oraz uzależnionymi od innych używek.

2.      Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków w sprawie leczenia odwykowego – kierowanie na badanie przez lekarza biegłego, badania psychologiczne w przedmiocie uzależnienia i wskazanie zakładu leczniczego.

3.      Wnioskowanie do Sądu Rodzinnego o poddanie się obowiązkowi leczenia osób uchylających się od podjęcia leczenia. Rozmowy edukacyjno-motywujące z osobami zgłoszonymi na leczenie odwykowe oraz członkami ich rodzin.

4.      Udzielanie porad ofiarom przemocy domowej.

5.      Finansowanie i organizowanie obozów profilaktycznych, kolonii profilaktycznych półkolonii w miejscu zamieszkania dla dzieci z rodzin patologicznych.

6.      Dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych z rodzin dysfunkcyjnych.

7.      Współpraca GKRPA z Policją, prokuraturą, szkołami, pracownikami służby zdrowia, pracownikami służb socjalnych w celu udzielania profesjonalnej pomocy rodzinom, w których występuje problem uzależnienia (alkohol, narkotyki i inne uzależnienia) oraz dotkniętych przemocą domową.

II.   Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych

 

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, którego zadaniem jest:

1.Informowanie o możliwości podjęcia leczenia i zmotywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia ambulatoryjnego.

2.    Udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu.

3.    Rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielanie stosownego wsparcia oraz informacji o możliwościach jej powstrzymania.

4.    Zainicjowanie interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej.

5.    Informowanie klientów na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb z terenu gminy i powiatu oraz innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc.

6.    Upowszechnianie informacji o istniejących placówkach leczenia odwykowego.

7.    Kierowanie osób uzależnionych na leczenie odwykowe.

8.    Współdziałanie z placówkami leczenia odwykowego

 

III.  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży

 

1. Dofinansowanie działań w ramach szkolnych programów profilaktycznych m.in.:

a.    zajęć edukacyjno-rozwojowych

b.   prelekcji dla rodziców dot. rozwijania umiejętności rozmawiania z dziećmi na temat problemów alkoholowych i innych uzależnień

2. Organizowanie spektakli, koncertów w szkołach podstawowych o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz związanych z   przemocą w rodzinie.

3. Dofinansowanie rozgrywek sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, który celem jest promocja alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu.

4. Włączanie się w kampanię o tematyce antyalkoholowej i antynarkotykowej poprzez udział w ogólnopolskiej akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”

5. Dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego oraz wycieczek dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą domową i problemem alkoholowym. 

6. Dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i kulturalnych organizowanych w świetlicach wiejskich w miejscowościach (Fałkowice, Domaradz, Lubnów, Zawiść).

7. Dotacja do świetlicy środowiskowej w Krogulnej

8. Finansowanie szkoleń w szczególności nauczycieli,  wychowawców świetlic wiejskich oraz innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą z zakresu profilaktyki uzależnień.

9. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą a także z zakresu rozpoznania dzieci alkoholików w wieku przedszkolnym

10.       Współpraca z dyrektorami szkół w zakresie organizowania w szkołach spotkań dzieci i młodzieży z przedstawicielami policji oraz specjalistami ds. uzależnień.

 

IV. Podejmowanie działań ograniczających dostępność alkoholu

1.      Przestrzeganie na terenie gminy zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5% alkoholu.

2.      Eliminowanie przypadków dokonywania zakupów alkoholu przez młodzież poprzez kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

3.      Podejmowanie innych działań w związku z naruszeniem przepisów ustawy.

 

V. Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu

 
Zadanie
 Kwota (zł)
 

– dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego (półkolonie w miejscu zamieszkania, obozy i kolonie z programem profilaktycznym),

– dofinansowanie programów profilaktycznych (zakup spektakli z programem profilaktycznym , zakup sprzętu, nagród). Szkolenie nauczycieli ,wychowawców oraz członków komisji,

– dofinansowanie posiłków w stołówkach szkolnych, zakup odzieży, podręczników,

– finansowanie zajęć pozalekcyjnych, zajęć profilaktycznych prowadzonych we wszystkich świetlicach o charakterze opiekuńczo – wychowawczym na terenie gminy w Krogulnej, Domaradzu, Fałkowicach, Lubnowie, Zawiści,

- wynagrodzenia członków komisji, opłaty sądowe, opłaty lekarzy specjalistów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenie dla sprzedawców,

- zakup materiałów edukacyjno- informacyjnych

- prowadzenie punktu konsultacyjnego przy Klubie Integracji Społecznej-wynagrodzenia psychologa za prowadzenie psychoterapii indywidualnej uczestników, osób uzależnionych oraz członków ich rodzin,

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień w szkołach podstawowych i gimnazjum.

 
 5.000,-
 
 
  5.000,-
 
 
 
 2.000,-
 
 22.500,-
 
 
  6.500,-
 
 
 2.000,-
          
 4.800,- 
              
           
  18.000,-       
 
 
OGÓŁEM
      
       
      65.800,00
 
 
 
 
VI. Postanowienia końcowe
 

Za ustalenie szczegółowego harmonogramu i terminów realizacji zadań wynikających z niniejszego Programu odpowiedzialny jest Wójt Gminy.

Środki finansowe na realizację Programu zapewnione są w planach budżetowych gminy w ramach wpłat za wydawane zezwolenia oraz innych dochodów.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala szczegółowy zakres działań, wynikających z programu profilaktyki, wnioskując jednocześnie o przeznaczenie na ten cel stosownych środków w budżecie gminy.

Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest finansowana w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2009 r.

Za udział w posiedzeniach, czynnościach kontrolnych, członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

-  200,00 zł (Dwieście złotych) brutto.

Za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego na zlecenie Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100,00 zł (sto złotych) brutto .

 


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2009-01-26