Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na 2013 r.


Wójt Gminy Pokój

ogłasza otwarty konkurs na realizację przez organizacje pozarządowe
 i inne uprawnione podmioty zadań  z zakresu:
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i promocji gminy, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i wieku emerytalnym

 

 1.Wysokość środków finansowych na rok 2013, w tym:

1).  na działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym -3 000 zł,

2). na promocję gminy - 30 000 zł,

3). na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 60 000 zł,

4). Na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych -1 000 zł

2.      Warunki przyznania dotacji:

 Podmiot składający ofertę :posiada własną kadrę do realizacji zadania, zobowiązuje się do prowadzenia i wyodrębniania ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizacje umowy,

3.      Termin i warunki realizacji zadania.

Termin: od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji do 31 grudnia 2013 r.

Beneficjenci: mieszkańcy Gminy Pokój

Miejsce realizacji zadania: teren Gminy Pokój

4.      Termin składania ofert.

Oferty należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Pokój (potwierdzona pieczęć wpływu).

5.      Termin, tryb i kryteria wyboru oferty.

 1. Ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot,
 2. Ocena przewidywanych efektów realizacji zadania,
 3. Dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności opiekuńczo – wychowawczej lub o zbliżonym charakterze.
 4. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.
 5. Konkurs może być rozstrzygnięty w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
 6. Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 21 dni licząc od końcowego terminu złożenia ofert.
 7. wyborze realizatora zadania podmiot zostanie powiadomiony pisemnie.
 8. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określa umowa zawarta pomiędzy  Wójtem Gminy Pokój a podmiotem.

6.      Sposób i miejsce złożenia oferty.

Oferty przesłane faxem bądź e-mailem nie będą rozpatrywane. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz.U.2011.6.25).Wypełnione i podpisane oferty wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać listem poleconym na adres: Urząd Gminy Pokój ul. Sienkiewicza 8 46-034 Pokój,

 

Ogłoszenie o konkursie ofert i Regulaminie konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój, na stronie internetowej: www. gminapokoj.pl, jak również na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Pokój, ul. Sienkiewicza 8.

Poniżej zamieszczono załączniki: zarządzenie Wójta Gminy Pokój Nr 02/2013 z 2 stycznia 2013 r., wzór oferty, wzór umowy, wzór sprawozdania:

DOCZarządzenie Wójta Gminy Pokój nr 2_2013 z 2.01.2013 r.

RTFwzór _oferty

RTFwzór_umowy

RTFwzór_sprawozdania
 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agnieszka Piekarek
Data wytworzenia: 2013-01-02

 

Metryczka
 • wytworzono:
  02-01-2013
  przez: Tomasz Zimoch
 • opublikowano:
  02-01-2013 15:16
  przez: Joanna Ptaszek
 • zmodyfikowano:
  28-10-2013 12:53
  przez: Tomasz Zimoch
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Pokój
  odwiedzin: 3066
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl