Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 14/2013 Wójta Gminy Pokój z 21.02.2013 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych w 2013 r. przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty       Zarządzenie Nr 14/2013

                                               Wójta Gminy Pokój
                                                 z dnia 21 lutego 2013 r.

 

w sprawie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom wyłonionym w  drodze otwartego konkursu ofert na realizacje zadań Gminy Pokój w 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ l 

  1. Przyznaję dotację  dla Stowarzyszenia Pokój Organizacja Pożytku Publicznego 
    w wysokości 28 000 zł na prowadzenie działalności zakresu promocji gminy.
  2. Przyznaję dotację dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zieleniec w wysokości 2 000 zł
    na prowadzenie działalności z zakresu promocji gminy.
  3. Przyznaję dotację  dla Stowarzyszenia Pokój Organizacja Pożytku Publicznego 
    w wysokości 3 000 zł na prowadzenie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

§2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi gminy. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                               Barbara Zając
                                                                                                            (-)Wójt Gminy Pokój

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2013-02-21