Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sparwie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwizęcia pn. „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW, dz. Nr 66/14, 68/28, 15, 13, obręb 0014-Pokój, Gmina Pokój, Woj Opolskie

Wójt Gminy Pokój

SG.VI.6220.07.2020

                                                                                                                                                                            Pokój, 24 listopada 2020 r.


 

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 2), 3), 4), art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020, poz. 283) Wójt Gminy Pokój

zawiadamia

społeczeństwo że 24 listopada 2020 r. po uzupełnieniu braków formalnych wniosku z dnia 3 listopada 2020 r. na wniosek złożony przez spółkę Energia Pokój 1 Sp. z o. o., siedzibą w Namysłowie, przy Pl. Wolności 12, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW, dz. Nr 66/14, 68/28, 15, 13, obręb 0014-Pokój, Gmina Pokój, Województwo Opolskie”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2019, poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko -jako § 3, ust. 1, pkt. 54, lit a ) -zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy,

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Pokój.

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień w przedmiotowym postępowaniu są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowe Gospodarstwo Wodne -Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Opolu.

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                 /-/

                                                                                                                        Barbara Zając

 

Zamieszczono:

  1. tablica ogłoszeń Ug Pokój, ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój,

  2. tablicach ogłoszeń sołectwa Pokój oraz miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie sołectwa Pokój

  3. strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

  4. a/a